Děti cizinců

Spolu v komunitě

Program „Spolu v komunitě“ Proximy Sociale o.p.s. se zaměřuje na děti a rodiny dlouhodobě usazených cizinců v České republice, kteří se v důsledku své nedostatečné jazykové vybavenosti, neznalosti sociokulturního kontextu či rozdílných životních návyků často dostávají do obtížné životní situace. Program jsme začali realizovat v listopadu 2015 zprvu jen se zaměřením na žáky ZŠ Smolkova, která má díky své poloze vysoký podíl dětí cizinců. Od začátku 2017 jsou v programu zahrnuti rovněž žáci z okolních škol především Prahy 12. 

Mezi faktory způsobující obtíže při začleňování, které jsme mohli v průběhu projektu v cílové skupině identifikovat, patří zvláště nedostatečná jazyková vybavenost dětí, jejich malá sebedůvěra a obava či ostych vstupovat do kontaktu s majoritní společností, obava a nedostatek příležitostí vyjíždět mimo známé prostředí a skupinu, časová zaneprázdněnost rodičů, v některých případech též časová zaneprázdněnost dětí vzhledem k nutnosti pomáhat v rodině, a tedy omezený typ aktivit, kterého se děti smějí mimo školu účastnit, neznalost či nedostupnost vhodných aktivit a kroužků umožňujících rozvoj schopností a dovedností potřebných pro integraci, u některých dětí též malá motivovanost mluvit česky. V některých případech jsme mohli také pozorovat známky obav z dalších změn a ze ztráty již navázaných kontaktů.

Program chce pomoci dětem a rodičům překonávat tyto obtíže. Spolupráce s dětmi a případně jejich rodinami se plánuje dlouhodobá a intenzivní. Probíhá zejména formou týdenních skupinových setkání dětí v prostorech ZŠ Smolkova (3 skupiny – mladší, starší, nejstarší), víkendových výletů po Praze a okolí (přibližně 1x za měsíc), individuální formou podpory dětí (při obtížích v komunikaci, nelehké situaci v rodině, neporozumění probírané látce, atd.), hledáním vhodných forem komunikace s rodiči a postupným získáváním jejich důvěry. Jako vhodný a vyhledávaný způsob podpory se ukázala také individuální výuka češtiny jako druhého jazyka. Vyhledávané jsou i prázdninové aktivity, kdy děti upřednostnily formát výletů a dalších menších akcí v průběhu léta před navrhovaným jednorázovým příměstským táborem. S ohledem na aktuální zájem bude ve školním roce 2018/2019 zahájena čtvrtá pilotní skupina pro děti druhého stupně, která bude probíhat v prostorech jiné základní školy v Praze 12.

Některé aktivity programu, zejména výlety a prázdninové akce, zapojují vedle dětí s odlišným mateřským jazykem v menší míře i česky mluvící děti, což zvyšuje možnost přirozené interakce mezi dětmi i mezi rodiči obou skupin. Do programu jsou zapojeni také dobrovolníci, což se ukázalo jako dobrý prostředek jak pro rozvoj dětí (kontakt s více dospělými osobami umožňuje dětem získávat větší důvěru a schopnost otevřít se), tak pro zvyšování informovanosti majority o podmínkách a problematice života cizinců.

 

Fotografie z realizace projektu v 2017: zde

Fotografie z realizace projetku v 2016: zde

 

V případě zájmu o více informací, prosím, kontaktujte: Iveta Šámalová