Primární prevence

Poslání

Posláním programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s. je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u žáků základních škol a studentů středních škol v Praze a Středočeském kraji.

Cíle programu

 • zprostředkovat a poskytnout cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje, které podporují zdravý životní styl
 • pracovat takovou formou, aby tyto přednosti dokázali žáci uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu
 • ale i v budoucnu, omezit u cílové skupiny pravděpodobnost vzniku a rozvoje rizikového chování, zejména užívání návykových látek

Cílové skupiny

Cílovou skupinou programu jsou žáci základních škol nebo studenti středních škol ve věku 6-12 let, tj. mladší školní věk a ve věku 12-15 let, tj. starší školní věk v Praze a ve Středočeském kraji, kteří nejsou, nebo není známo, že by byli ve větším rozsahu zasaženi užíváním návykových látek nebo jiným rizikovým jevem; proto je vhodná indikace programu Primární prevence.

Nacházejí se ve formativním věku, kdy se vytvářejí hodnoty a normy podstatné pro další zdravý vývoj a je tak možné předcházet vzniku a rozvoji sociálně-nežádoucího chování. Zároveň jsou z hlediska věku ohroženi tlakem vrstevnických skupin s nevhodnými vzorci chování, negativními společenskými trendy apod.

Poskytováním programu primární prevence Proxima Sociale o.p.s. reaguje na aktuální poptávku škol, metodiků prevence a třídních vyučujících. Ti mohou výstupy z práce lektorů zakomponovat do své běžné praxe a doplňovat kontinuální proces preventivních bloků. Program je zaměřen na podporu a rozvoj vlastních mechanismů školy pro podporu zdravého způsobu života. Vytváří prostor pro spolupráci s dalšími subjekty navazujícími na oblast primární prevence.

Charakteristika a popis služby

Jedná se o program všeobecné primární prevence, orientovaný na běžnou populaci dětí a mládeže bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny. Program se zaměřuje na podporu protektivních faktorů zdraví v bio-psycho-sociální rovině, zdravého životního stylu a omezování rizikových faktorů.

Co nabízíme

V oblasti prevence rizikového chování nabízíme dlouhodobý kontinuální program všeobecné primární prevence, který je zaměřen na práci s třídním kolektivem žáků základních a středních škol.

Náplní jednotlivých bloků programu je práce s třídou prostřednictvím diskusí, výkladů, nácvikových, sebepoznávacích, výtvarných, pohybových a relaxačních technik. Jedním ze základů práce se žáky je vytváření bezpečného prostředí pro podporu otevřenosti při tématech, poskytování informací a podpora v rozvíjení dovedností k zodpovědnému chování.

Témata bloků se týkají různých oblastí, například komunikace a zdravého sebeprosazení, předcházení šikany, sexuality, závislosti na návykových látkách, a jsou rámcově uspořádána do ročníků s možností flexibilního přesouvání dle potřeb a zakázky školy.

Rámcová témata programu k nahlédnutí zde: 

Rámcová témata programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s.

Jednou z výhod je možnost přesahu do programu Selektivní prevence s využitím dalších služeb Proxima Sociale o.p.s., případně ostatních odborných pracovišť, se kterými spolupracujeme.

Program usiluje o:

 • rozvoj sociálních dovedností
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • rozvoj schopnosti navazovat zdravé vztahy mimo rodinu
 • posílení schopnosti efektivně řešit konflikty
 • posílení schopnosti čelit sociálnímu tlaku
 • podpoření protidrogových postojů
 • zprostředkování nabídek pozitivních alternativ trávení volného času
 • poskytnutí objektivních informací a vytvoření povědomí o různých formách rizikového chování a jejich nepříznivých důsledcích
 • pozitivní změnu v životě klientů

Lektoři programu pomocí interaktivních technik pracují s třídním kolektivem jako s uzavřenou skupinou, která má specifickou dynamiku. Program je realizován formou dvou nebo tříhodinových bloků dle konkrétní zakázky školy.

Jako doplněk programu také nabízíme realizaci programu adaptačních výjezdů pro nové třídní kolektivy.  Cílem programu je vzájemné seznámení mezi žáky, navázání nových pozitivních vztahů mezi žáky, posílení dovedností řešit konfliktní situace, posílení důvěry mezi žáky, bližší seznámení s třídním učitelem a přijetí nové identity třídy. Jde o vícedenní program realizovaný mimo prostory školy a využívající metod zážitkové pedagogiky. Se třídou vždy pracuje dvojice vyškolených  lektorů na základě individuální zakázky školy.

Doplňující informace

Tým