Selektivní prevence

Poslání

Posláním programu Selektivní prevence Proxima Sociale o.p.s. je zmírňovat či zastavovat projevy rizikového chování ve třídních kolektivech, kde jsou narušené vztahy, a zajišťovat tím bezpečné prostředí pro žáky ve školním prostředí.

Cíle programu

 • Zastavit a zmírnit nevhodné projevy rizikového chování a zajistit bezpečné prostředí pro každého jednotlivce v třídním kolektivu.
 • Program má jasně formulované cíle, podle kterých se sestavuje obsah programu. K tomu, aby byl jakýkoliv cíl naplněn, je potřeba, aby účast na programu byla vždy dobrovolná.
 • Program usiluje o rozvoj sociálních dovedností, zejména:
  • rozvoj komunikativních dovedností
  • posílení schopnosti efektivně řešit konflikty
  • posílení schopnosti čelit sociálnímu tlaku

Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou žáci 2. až 9. tříd ZŠ. Program Selektivní prevence je určen pro třídní kolektivy, u kterých je ve zvýšené míře přítomen rizikový faktor pro vznik a rozvoj projevů agrese a počátečních stádií šikanování včetně kyberšikany. Program Selektivní prevence je též zaměřen na kolektivy, ve kterých jsou pozorovatelné tendence k posunu (či již částečně posunuté) norem chování.

Více o cílové skupině

Charakteristika a popis služby

Program vychází z osobnostní a sociální výchovy (OSV)

Program je realizován v rozsahu 11 vyučovacích hodin (1 hodina dotazníkového šetření a 10 hodin přímé práce ve třídě, rozdělených do 2 či 3 setkání) dvojicí lektorujících.

Cíle jednotlivých bloků jsou stanovovány na základě konkrétních potřeb dané třídy. Stanovují je společně třídní učitelé, školní metodici prevence a lektoři programu.

Program předpokládá aktivní zapojení žáků a jejich pedagogů. Součástí programu je intenzivní konzultační setkání (vycházející z aktuální situace ve třídě a z potřeb konkrétního třídního učitele).

V rámci programu dochází k mapování rizikového chování dané skupiny a zároveň stanovení dalšího postupu práce se třídou.

V návaznosti na program je možné využít přítomnosti lektorujících na třídních schůzkách (za účelem objasnění principů a cílů programu) či účast na trojstranné konzultaci učitel-rodič-lektor (probíhající ve škole, po realizování programu).

Co nabízíme

Program Selektivní prevence je ve třídě vhodný, pokud se ve třídě objevují projevy agresivního chování:

 • Přímá fyzická agrese:                     strkání, bouchání, kopání, tahání za oblečení
 • Přímá verbální aktivní agrese:        nadávky, urážky, zesměšňování, osočování
 • Přímá verbální pasivní agrese:       ignorace, nereagování na žáka, nezdravení žáka
 • Nepřímá fyzická agrese:                 braní věcí bez dovolení, schovávání věcí
 • Nepřímá verbální aktivní agrese (včetně symbolické agrese):   pomluvy, žerty (kreslení, básničky)
 • Nepřímá verbální pasivní agrese:   nezastání se někoho, je-li nespravedlivě kritizován

 

Doplňující informace

Tým