Selektivní prevence

Poslání

Posláním programu Selektivní prevence Proxima Sociale o.p.s. je zmírňovat či zastavovat projevy rizikového chování ve třídních kolektivech, kde jsou narušené vztahy, a zajišťovat tím bezpečné prostředí pro žáky ve školním prostředí.

Cíle programu

 • Zastavit a zmírnit nevhodné projevy rizikového chování a zajistit bezpečné prostředí pro každého jednotlivce v třídním kolektivu.
 • Program má jasně formulované cíle, podle kterých se sestavuje obsah programu. K tomu, aby byl jakýkoliv cíl naplněn, je potřeba, aby účast na programu byla vždy dobrovolná.
 • Program usiluje o rozvoj sociálních dovedností, zejména:
  • rozvoj komunikativních dovedností
  • posílení schopnosti efektivně řešit konflikty
  • posílení schopnosti čelit sociálnímu tlaku
 • Z časového hlediska rozlišujeme dva typy cílů:
  • krátkodobé cíle - obvykle trénink konkrétní dovednosti
  • dlouhodobé cíle - obvykle změna v jednání nebo postojích žáků (jedná se o společné působení pedagogických pracovníků, rodičů a vnějšího okolí žáků)

Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou žáci 4. až 9. tříd ZŠ ve věku 9-12let, tj. mladší školní věk a ve věku 12-15, let tj. starší školní věk. Program Selektivní prevence je určen pro třídní kolektivy, u kterých je ve zvýšené míře přítomen rizikový faktor pro vznik a rozvoj projevů agrese a počátečních stádií šikanování včetně kyberšikany.

Více o cílové skupině

Charakteristika a popis služby

Program vychází z osobnostní a sociální výchovy (OSV)

Program je realizován formou bloků po pěti vyučovacích hodinách (1 vyučovací hodina = 45 minut) dvojicí lektorů.

K tomu, aby byly naplněny minimální cíle programu směřované ke změně, je potřeba minimálně dvou bloků po pěti hodinách.

Cíle jednotlivých bloků jsou stanovovány na základě konkrétních  potřeb dané třídy. Stanovují je společně třídní učitelé, školní metodici prevence a lektoři programu.

Program předpokládá aktivní zapojení žáků a jejich pedagogů. Součástí programu je intenzivní konzultační a informační servis(ústní konzultace, možnost získat potřebné informace týkající se daného jevu atd.) pro pedagogy (zpravidla třídní učitele).

V rámci programu dochází k mapování rizikového chování dané skupiny a zároveň stanovení dalšího postupu práce se třídou.

Co nabízíme

Nabízíme program třídním kolektivům ve školním prostředí, u kterých je ve zvýšené míře přítomen rizikový faktor pro vznik a rozvoj projevů agrese a „počátečních stádií šikanování“[1]  včetně kyberšikany.  Kybešikana[2] je jedna ze základních forem psychické šikany. Podstata a většina mechanismů jsou u kyberšikany a tradiční psychické (nepřímé) šikany společné.

Program Selektivní prevence je ve třídě vhodný, pokud se ve třídě objevují projevy agresivního chování:

 • Přímá fyzická agrese:                     strkání, bouchání, kopání, tahání za oblečení
 • Přímá verbální aktivní agrese:        nadávky, urážky, zesměšňování, osočování
 • Přímá verbální pasivní agrese:       ignorace, nereagují na něj, nezdraví ho
 • Nepřímá fyzická agrese:                 braní věcí bez dovolení, schovávání věcí
 • Nepřímá verbální aktivní agrese (včetně symbolické agrese):   pomluvy, žerty (kreslení, básničky)
 • Nepřímá verbální pasivní agrese:   nezastanou se někoho, je-li nespravedlivě kritizován

Pro koho je určen?

Pro třídní kolektivy ve školním prostředí, u kterých je ve zvýšené míře přítomen rizikový faktor pro vznik a rozvoj projevů agrese a „počátečních stádií šikanování“.

Cílem programu  je zmírnit či zcela zastavit nevhodné projevy rizikového chování a zajistit bezpečné prostření pro každého jednotlivce v třídním kolektivu.

V rámci programu mapujeme rizikové chování dané skupiny a stanovujeme další postupy práce s třídou.

[1] KOLÁŘ, Michal. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portal, 2011. s.45. ISBN 978-80-7367-871-5

[2] Kyberšikana (cyberbullying) a její definice podle M.Koláře: „jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně psychicky týrá a zraňuje spolužáka či spolužáky a používá k tomu novou informační a komunikační technologii- zejména internet a mobil.“ (KOLÁŘ, Michal. Nová cesta k léčbě šikany. s.84)

Doplňující informace

Tým