Podpora rodiny

Posláním Podpory rodiny Proxima Sociale o.p.s. je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit zdravé a bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí

Jedná se o sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi (§ 65 zák. o sociálních službách), která je poskytována terénní formou v přirozeném prostředí rodiny. Jde o dlouhodobou intenzivní podporu rodin při řešení obtíží v oblasti bydlení, financí, zaměstnání, péče o domácnost, péče o děti a naplňování jejich potřeb apod. Spolupráce s rodinou může být navázána prostřednictvím OSPOD nebo se zájemce může obrátit přímo na pracovníky služby. Rodiny mohou využít i návazné služby pro děti poskytované v rámci programu Podpora dětí.

Kontakty podpora rodiny

Tým podpora rodiny

Cíle služby

Cílem služby je ochrana nejlepšího zájmu dítěte, zachování biologických rodin a obnovení narušených funkcí rodiny tak, aby děti mohly vyrůstat ve svých domovech se svými biologickými rodiči nebo jinými příbuznými.

Za tím účelem je cílem služby, aby rodina věnovala přiměřenou pozornost

 • vzdělávání dětí a trávení jejich volného času,
 • rozvoji dětí a naplňování jejich potřeb,
 • vztahům mezi rodinnými příslušníky a úpravě rodinných poměrů,
 • řešení situace v oblasti bydlení a péče o domácnost,
 • udržení si zaměstnání nebo možnostem zapojení na trhu práce,
 • řešení finanční situace rodiny a účelnému hospodaření,
 • řešení běžných záležitostí rodiny.

Cílové skupiny

Služba je určena rodinám s nezletilými dětmi, které se nachází v obtížné situaci potenciálně či reálně ohrožující příznivý vývoj dítěte, a potřebují pomoc a podporu při jejím řešení. Pomoc a podpora může být poskytnuta i rodinám, které usilují o návrat svých dětí z ústavní péče zpět do rodiny. 

Co nabízíme

A.  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

1. Pracovně výchovná činnost s dětmi

Pomoc a podpora může být poskytována např. v těchto oblastech:

 • Motivace dětí k zapojení do chodu domácnosti
 • Nastavení denního režimu a rozvrhu domácích činností
 • Nácvik domácích prací
2. Pracovně výchovná činnost s dospělými

Pomoc a podpora může být poskytována např. v těchto oblastech:

 • Podpora a rozvoj rodičovských dovedností a kompetencí v oblasti péče o dítě
 • Podpora při vedení domácnosti
 • Pomoc při řešení nepříznivé bytové situace
 • Podpora při vedení rodinného rozpočtu
 • Podpora v péči o zdraví a v seberozvoji
3. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte

Pomoc a podpora může být poskytována např. v těchto oblastech:

 • Rozvoj motorických dovedností dítěte
 • Dodržování postupů doporučených odborníkem
 • Rozvoj samostatnosti a soběstačnosti dítěte s ohledem na jeho věk
 • Rozvoj přirozených schopností dítěte, respektování jeho specifik a naplňování potřeb
 • Dodržování obecně platných etických a morálních zásad
4. Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí

Pomoc a podpora může být poskytována např. v těchto oblastech:

 • Zařazení dětí do předškolního vzdělávání
 • Příprava na povinnou školní docházku
 • Dodržování povinné školní docházky, pravidelná příprava dětí na vyučování, zajišťování pomůcek
 • Zprostředkování doučování
 • Spolupráce se školou
 • Zprostředkování návštěvy odborného pracoviště a doprovod do zařízení
 • Zajištění výdajů spojených se školní docházkou
 • Prevence a edukace v oblasti rizikových jevů
5. Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

Pomoc a podpora může být poskytována např. v těchto oblastech:

 • Výběr vhodné volnočasové aktivity a její zprostředkování
 • Výběr a zprostředkování prázdninových aktivit
 • Organizování aktivit pro rodiče s dětmi
 • Finanční zajištění aktivit

B. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Doprovázení dětí do školského zařízení, na zájmové aktivity apod.

Bez účasti zákonných zástupců zajišťováno pouze ve výjimečných a odůvodněných případech (např. onemocnění nebo úraz).

C. Sociálně terapeutické činnosti

Pomoc a podpora může být poskytována např. v těchto oblastech:

 • Zvládání náročných životních situací
 • Informovanost o rizicích spojených se současným způsobem života
 • Orientace v sociálním systému
 • Nácvik sociálních dovedností v jednání na úřadech, školách a jiných institucích
 • Nácvik dovedností potřebných pro uplatnění na trhu práce
 • Nácvik pracovních návyků
 • Nácvik vyřizování běžných rodinných záležitostí
 • Nácvik ekonomicky úsporného chování
 • Nácvik vyplňování formulářů

D. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

1. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Pomoc a podpora může být poskytována např. v těchto oblastech:

 • Poskytování základního sociálního poradenství
 • Vymáhání pohledávek a uplatnění zákonných nároků
 • Úprava právních vztahů
 • Podání žádosti o příspěvek nadace na zajištění potřeb rodiny nebo dětí
 • Zprostředkování bezplatné právní pomoci
 • Zprostředkování kontaktu na návazné služby a odbornou pomoc
 • Hledání zaměstnání a pracovní poradenství
 • Jednání na úřadech a doprovod na jednání
2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Pomoc a podpora může být poskytována např. v těchto oblastech:

 • Udržování, prohlubování či narovnávání vztahů mezi rodiči a dětmi, sourozenci a dalšími rodinnými příslušníky
 • Udržování a rozvíjení vztahu rodič - dítě při náhradní rodinné péči
 • Vytváření podmínek pro úspěšný návrat ze zařízení ústavního typu, a to jak rodičů, tak dětí
 • Facilitace rodinných konfliktů

Doplňující informace