Podpora rodiny

Poslání

Posláním Podpory rodiny Proxima Sociale o.p.s. je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit zdravé a bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí

Cíle služby

  • Rodina, která dokáže efektivně hospodařit, má zajištěné dostupné bydlení, dokáže se postarat o chod domácnosti, má upraveny právní vztahy, využívá možnosti zapojení na trhu práce, řeší svou situaci v oblasti zadlužení.
  • Rodiče, kteří dokáží dětem poskytnout adekvátní péči v oblasti tělesných a emočních potřeb, dokáží zajistit přiměřený dohled, denní režim, výchovu a péči o rozvoj osobnosti dítěte a jeho vzdělávání.
  • Rodina, ve které fungují zdravé vztahy.

Cílové skupiny

Služba je určena rodinám s nezletilými dětmi, které se nachází v obtížné situaci potenciálně či reálně ohrožující příznivý vývoj dítěte, a potřebují pomoc a podporu při jejím řešení. Pomoc a podpora může být poskytnuta i rodinám, které usilují o návrat svých dětí z ústavní péče zpět do rodiny. 

Charakteristika a popis služeb

Jedná se o sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi (§ 65 zák. o sociálních službách), která je poskytována terénní formou v přirozeném prostředí rodiny. Jde o dlouhodobou intenzivní podporu rodin při řešení obtíží v oblasti bydlení, financí, zaměstnání, péče o domácnost, péče o děti a naplňování jejich potřeb apod. Spolupráce s rodinou může být navázána prostřednictvím OSPOD nebo se zájemce může obrátit přímo na pracovníky služby. Rodiny mohou využít i návazné služby pro děti poskytované v rámci programu Podpora dětí.

Co nabízíme

A.  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

1. Pracovně výchovná činnost s dětmi

Pomoc a podpora může být poskytována např. v těchto oblastech:

  • Motivace dětí k zapojení do chodu domácnosti
  • Nastavení denního režimu a rozvrhu domácích činností
  • Nácvik domácích prací

 2. Pracovně výchovná činnost s dospělými

Pomoc a podpora může být poskytována např. v těchto oblastech:

  • Podpora a rozvoj rodičovských dovedností a kompetencí v oblasti péče o dítě
  • Podpora při vedení domácnosti
  • Pomoc při řešení nepříznivé bytové situace
  • Podpora při vedení rodinného rozpočtu
  • Podpora v péči o zdraví a v seberozvoji

3. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte

Pomoc a podpora může být poskytována např. v těchto oblastech:

  • Rozvoj motorických dovedností dítěte
  • Dodržování postupů doporučených odborníkem
  • Rozvoj samostatnosti a soběstačnosti dítěte s ohledem na jeho věk
  • Rozvoj přirozených schopností dítěte, respektování jeho specifik a naplňování potřeb
  • Dodržování obecně platných etických a morálních zásad

4. Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí

Pomoc a podpora může být poskytována např. v těchto oblastech:

  • Zařazení dětí do předškolního vzdělávání
  • Příprava na povinnou školní docházku
  • Dodržování povinné školní docházky, pravidelná příprava dětí na vyučování, zajišťování pomůcek
  • Zprostředkování doučování
  • Spolupráce se školou
  • Zprostředkování návštěvy odborného pracoviště a doprovod do zařízení
  • Zajištění výdajů spojených se školní docházkou
  • Prevence a edukace v oblasti rizikových jevů

5. Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

Pomoc a podpora může být poskytována např. v těchto oblastech:

  • Výběr vhodné volnočasové aktivity a její zprostředkování
  • Výběr a zprostředkování prázdninových aktivit
  • Organizování aktivit pro rodiče s dětmi
  • Finanční zajištění aktivit

B. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • Doprovázení dětí do školského zařízení, na zájmové aktivity apod.

Bez účasti zákonných zástupců zajišťováno pouze ve výjimečných a odůvodněných případech (např. onemocnění nebo úraz).

C. Sociálně terapeutické činnosti

Pomoc a podpora může být poskytována např. v těchto oblastech:

  • Zvládání náročných životních situací
  • Informovanost o rizicích spojených se současným způsobem života
  • Orientace v sociálním systému
  • Nácvik sociálních dovedností v jednání na úřadech, školách a jiných institucích
  • Nácvik dovedností potřebných pro uplatnění na trhu práce
  • Nácvik pracovních návyků
  • Nácvik vyřizování běžných rodinných záležitostí
  • Nácvik ekonomicky úsporného chování
  • Nácvik vyplňování formulářů

D. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

1. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Pomoc a podpora může být poskytována např. v těchto oblastech:

  • Poskytování základního sociálního poradenství
  • Vymáhání pohledávek a uplatnění zákonných nároků
  • Úprava právních vztahů
  • Podání žádosti o příspěvek nadace na zajištění potřeb rodiny nebo dětí
  • Zprostředkování bezplatné právní pomoci
  • Zprostředkování kontaktu na návazné služby a odbornou pomoc
  • Hledání zaměstnání a pracovní poradenství
  • Jednání na úřadech a doprovod na jednání

2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Pomoc a podpora může být poskytována např. v těchto oblastech:

  • Udržování, prohlubování či narovnávání vztahů mezi rodiči a dětmi, sourozenci a dalšími rodinnými příslušníky
  • Udržování a rozvíjení vztahu rodič - dítě při náhradní rodinné péči
  • Vytváření podmínek pro úspěšný návrat ze zařízení ústavního typu, a to jak rodičů, tak dětí
  • Facilitace rodinných konfliktů

Doplňující informace

Tým

Kde nás najdete

 

eu

Tato služba je finančně podpořena z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.

reg. č. CZ.03.02.60/0.0/15_005/0014160

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálníh službe na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpoštu Středočeského kraje. Realizátorem je Středočeský kraj.