Podpora dětí

Posláním programu Podpora dětí je poskytnout dětem a mládeži, jež se ocitají v těžké životní situaci, bezpečný prostor pro zmírnění jejích dopadů, a to prostřednictvím pravidelných volnočasových a vzdělávacích aktivit a terapeutické podpory, s cílem posílit osobnostní a sociální rozvoj dětí a přispět k jejich zdravému vývoji.

Služba je poskytována v rámci pověření k sociálně právní ochraně dětí dle zák. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a ve spolupráci se sociálním odborem ÚMČ Praha 12. Přináší systematickou a kontinuální podporu dětem, které se ocitají nebo se mohou ocitat v obtížnější životní situaci, a to formou pravidelných volnočasových skupinových setkání, výjezdů, ale také doučování nebo terapie. Děti se učí sociálním dovednostem, spolupráci, otevřené komunikaci, respektu k druhým i sobě, získávají určité korektivní zkušenosti. Zároveň mohou realizovat, co je baví a odpočinout si od všedních starostí, nebo využít prostor ke sdílení svých problémů. K dětem je přistupováno citlivě, cíleně je podporováno jejich sebevědomí a zvyšována jejich sebeúcta.

 

Kontakty

Tým podpora dětí

Cíle služby

 • Poskytnout dětem pozitivní dospělé vzory
 • Rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí, podpořit jejich specifické zájmy a talenty 
 • Posílit u dětí pocit vlastní hodnoty
 • Zajistit dětem bezpečné prostředí ve vrstevnické skupině (podpora integrace, budování kamarádských vztahů) 
 • Poskytnout dětem bezpečný prostor pro sdílení obtížných životních situací
 • Poskytnout dětem terapeutickou podporu
 • Zvýšit a posílit sebevědomí dětí
 • Podpořit děti a mládež v hledání vlastních životních cílů a schopnosti je naplňovat
 • Podpořit školní úspěšnost dětí
 • Ulehčit rodičům / pěstounům v péči o děti

Cílové skupiny

 • Děti a mládež
  • v programu Podpora rodiny Proxima Sociale o.p.s.
  • v náhradní rodinné péči, zejména v pěstounské péči
  • v agendě OSPOD nebo kurátora pro děti a mládež
  • v ostatních programech Proximy Sociale o.p.s.
 • Rodinní příslušníci nezletilých, kteří využívají služby Proxima Sociale o.p.s.

Co nabízíme

A. Podpůrné skupiny pro děti a mládež 

 • individuální a vzájemná podpora
 • stabilní a bezpečné prostředí
 • výchovné, psychosociální a volnočasové aktivity
 • řešení konkrétních a aktuálních témat a potřeb dětí a mládeže
 • vedení dvojicí stálých lektorů a lektorek
1. Mladší skupina
 • Ambulantní forma
  • děti ve věku 6 - 11 let 
  • pravidelně se schází každé úterý od 15:00 do 17:00
 • Výjezdová forma
  • návazná ambulantní formě
  • zprostředkování společného pozitivního a nevšedního zážitku
  • podpora a rozvoj dovedností a kompetencí dětí a mládeže   
   • Výlety
    • Přibližně jednou za 2 měsíce se o víkendu konají celodenní výlety na nejrůznější zajímavá a podnětná místa v Praze i mimo Prahu.
   • Pobytový tábor
    • V době letních prázdnin je realizován několikadenní pobytový tábor.
2. Starší skupina
 • Ambulantní forma
  • děti a mládež ve věku 12 - 16 let
  • pravidelně se schází každý čtvrtek od 17:00 do 18:30
 • Výjezdová forma
  • návazná ambulantní formě
  • zprostředkování společného pozitivního a nevšedního zážitku
  • podpora samostatnosti a kompetencí dětí a mládeže  
   • Pobytové víkendy
    • Dvakrát ročně se koná pobytový víkend mimo Prahu.
   • Pobytový tábor
    • V době letních prázdnin je realizován několikadenní pobytový tábor.

B. Doučování

 • pro děti ve věku 6 - 16 let navštěvující Podpůrné skupiny nebo z rodiny spolupracující se službou Podpora rodiny
 • předcházení a pomoc při řešení problémů v oblasti učení
 • vysvětlení látky a opakování
 • pomoc s přípravou na vyučování

C. Terapeutická podpora

 • psychologické poradenství a terapie
 • pro děti navštěvující Podpůrné skupiny a jejich rodinné příslušníky
 • pro rodiny (děti i dospělé) spolupracující se službou Podpora rodiny

D. Příměstský tábor

 • koná se jednou ročně v době letních prázdnin
 • určen pro děti z rodin spolupracujících se službou Podpora rodiny

Doplňující informace