Ceník služeb

Ceník je stanoven v návaznosti na ustanovení Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Nízkoprahové programy pro děti a mládež poskytují veškeré sociální služby zdarma.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

Ceny činností platných od 1.1. 2007

Ceny činností pro nízkoprahové kluby:

1) Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti     0,- Kč
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
 • pracovně výchovná činnost s dětmi,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání.
2) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím     0,- Kč
 • Aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí.
3) Sociálně terapeutická činnost     0,- Kč
 • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí     0,- Kč
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Ceny činností pro terénní programy:

1) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím     0,- Kč
 • Aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí.
2) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí     0,- Kč
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
 • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod.