Probační program

Poslání

Program poskytuje odbornou podporu, pomoc a radu mladistvým pachatelům protiprávních činů při řešení důsledků jejich protiprávní činnosti, usiluje o jejich začlenění do běžného života a snižuje rizika jejich recidivy.

Cíle programu

 • resocializace mladistvých
 • rozvoj nekriminálních vzorců chování
 • posílení odpovědnosti za sebe a své chování
 • urovnání vztahu pachatele a oběti
 • posílení schopnosti akceptovat společenská pravidla a normy
 • posílení pozitivních rodinných vazeb (např. formou nabídky rodičovské poradensko-výchovné konzultace)
 • rozšíření zájmů a posílení vazeb na nerizikové sociální prostředí
 • sebepoznání
 • posílení sociálních a komunikačních dovedností
 • posílení schopnosti adekvátních reakcí na zátěžové situace
 • rozvoj a posílení pracovních dovedností a návyků

Cílové skupiny

Cílovou skupinou Probačního programu Proxima Sociale jsou mladiství pachatelé protiprávních činů, muži i ženy ve věku 15 - 18 let (po individuálním zvážení výjimečně i starší, pokud se provinili před 18. rokem), u kterých je z trestně právního hlediska indikováno uplatnění odklonu od standardního průběhu v trestním řízení či je uložené přiměřené opatření podrobit se programu sociálního výcviku a převýchovy.

Z hlediska sociální anamnézy jsou pro zařazení do programu vhodní zejména klienti s neukončeným vzděláním nebo selhávající ve vzdělávání (prospěch, docházka, …), s problémy v rodině, s konflikty s autoritami, s nerozvinutými sociálními a komunikačními dovednostmi, nezvládanou verbální, případně fyzikou agresí, hlásící se k různým subkulturám, inklinující k /účastni v rizikové partě, experimentující s drogou, dopouštějící se krádeží či šikany, promiskuity.

Program je vhodný především pro mladistvé, kteří souhlasí se zařazením do programu, přijímají vinu a důsledky své trestné činnosti a jsou alespoň částečně motivováni ke změně.

Charakteristika a popis služby

Charakter programu:

 • principy vycházejí z kognitivně behaviorální terapie
 • zaměření na změnu chování prostřednictvím změny postojů a režimu
 • práce s udržováním struktury
 • nácviky modelový situací
 • korekce chování
 • posílení pozitivních vazeb na nekriminální prostředí.

Popis programu

 • program je pravidelně akreditován Ministerstvem spravedlnosti ČR 
 • vstup do programu může být nařízen soudem nebo do něj mladistvý/á klient/ka může vstoupit dobrovolně na doporučení Probační a mediační služby
 • účast v probačním programu je pro všechny klienty bezplatná (na výjezdy je vybírán symbolický příspěvek)
 • realizujeme 2 běhy programu za rok (leden-květen a srpen-listopad)
 • každý běh zahrnuje (z pohledu 1 klienta) minimálně 26 skupinových setkání (26x2h, část z nich se koná v Praze, část na výjezdech) vždy ve středu od 17 do 19h, 4 individuální sezení (4x1h) - dle domluvy, 2 zátěžové a zážitkové výjezdy (5 a 3 dny) - na začátku a na konci běhu
 • skupinová a individuální setkání se konají na adrese Boloňská 310, Praha 15 – Horní Měcholupy (vstup z boku budovy od tenisových kurtů)

Co nabízíme

 • psychosociální pomoc
 • aplikaci kontrolních a režimových prvků intervence
 • skupinová (2h/1x týdně) a individuální setkání (1h/4x za program)
 • vícedenní režimové výjezdy (pětidenní a třídenní)
 • poradenství dle potřeb klienta
 • nabídku doprovodu a podpory při jednáních s institucemi (např. soudní jednání apod.)
 • poradensko-výchovné rodičovské konzultace

Doplňující informace

Tým

Kde nás najdete