Jak na zdravotní pojištění

18. listopadu 2021

Věděli jste, že za Vás musí být vždy hrazeno nebo si musíte sami hradit zdravotní pojištění?

Více naleznete níže.

 

Jste-li zaměstnáni na pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti, zaměstnavatel Vás k pojištění přihlásí a sám za Vás odvádí pojistné. Váš příjem však musí dosahovat alespoň 3.500,- Kč měsíčně, aby povinnost zaměstnavatele odvádět pojistné vznikla.

Pokud je Váš příjem vyšší než 3.500,- Kč, ale nedosahuje částky minimální mzdy (v r. 2021 15.200,- Kč), protože např. pracujete jen na částečný úvazek nebo dohodu o pracovní činnosti, zaměstnavatel by měl za Vás i tak odvádět pojistné v minimální výši, tedy jako by Váš příjem dosahoval částky minimální mzdy.

V případě, že pracujete pro více zaměstnavatelů, a součet Vašich příjmů dosahuje alespoň minimální mzdy, je potřeba každému zaměstnavateli doložit, že je za Vás odváděno pojistné i u jiného zaměstnavatele. V takovém případě pak zaměstnavatel odvede pojistné pouze z výše Vašeho reálného příjmu.

Při práci na dohodu o provedení práce je pojistné odváděno až od výdělku 10.000 Kč měsíčně. Pracujete-li tedy jen tzv. brigádně, může se stát, že za Vás není pojistné hrazeno a musíte si ho platit sami.

Osoby samostatně výdělečně činné se musí ke zdravotnímu pojištění přihlásit, platit zálohy na pojistné a jednou ročně podat zdravotní pojišťovně přehled příjmů a výdajů. Minimální záloha na pojistné v roce 2021 činí 2.393,- Kč, v příštím roce se zvýší na 2.627,- Kč.

Ne všichni se však nachází v životní situaci či etapě života, aby mohli pracovat. Plátcem pojistného je pak stát. Do této kategorie patří např. nezaopatřené děti, ženy na mateřské či rodiče na rodičovské dovolené, osoby pobírající důchod (starobní i invalidní), uchazeči o zaměstnání, příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi atd. Všechny kategorie, za něž platí pojistné stát, naleznete zde: https://www.vzp.cz/platci/informace/stat/za-koho-plati-pojistne-stat

Nespadáte-li do žádné předchozí skupiny, musíte si zdravotní pojištění hradit sami. V letošním roce činí pojistné samoplátců 2.052,- Kč měsíčně.

Pokud neplatíte řádně pojistné na zdravotní pojištění nebo nesplníte-li oznamovací povinnost ohledně příslušnosti do kategorie, za kterou platí pojistné stát, může Vám vzniknout dluh, a to včetně zákonného penále, které činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, kdy nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo zaplaceno v nižší částce. Jednoho dne obdržíte výkaz nedoplatků, a pokud nebude dluh uhrazen, může pojišťovna svou pohledávku vymáhat exekučně, aniž by potřebovala stvrzení soudem.

Abyste takové situaci předešli, přijďte se včas poradit do občanské poradny.