Omezení vymáhání dětských dluhů

28. července 2021

1. 7. 2021 vstoupila v platnost novela občanského zákoníku, která omezuje vymáhání tzv. dětských dluhů. Více naleznete níže.

1. 7. 2021 vstoupila v platnost novela občanského zákoníku, která omezuje vymáhání tzv. dětských dluhů.

Podle nové právní úpravy je možné peněžité dluhy, které vznikly v dětství, vymáhat jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost, tedy se stal zletilým. Cílem nové právní úpravy je předcházet tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy.

Zamezí se tak případům, kdy jsou čerstvě dospělí lidé zatíženi dluhy, které jim vznikly v dětství například za jízdu na černo, pokuty z knihovny, odpady apod., přičemž se dluh od doby, kdy vznikl, navýšil i o desítky tisíc korun za penále, úroky, smluvní pokuty či náklady soudního řízení.

Za dluhy, které vzniknou v dětství, budou mladí lidé odpovídat jen do výše hodnoty majetku, který už v dětství  měli (např. z dědictví). Jestliže tedy bude dluh z dětství vymáhán po již zletilém, který má např. příjem z výdělečné činnosti, bude moci být vymáhán jen do výše majetku, který měl do nabytí zletilosti. Dítě bude také odpovědné, pokud škodu způsobí skutkem majícím povahu úmyslného trestného činu.

Na koho se nová právní úprava vztahuje? Nová pravidla se týkají mladých lidí, kteří k 30. 6. 2021 nedosáhli věku 21 let.

Novinkou také je, že za dluhy přesahující jmění nezletilého, budou ručit rodiče. Bude se to týkat případů, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě.

Pozitivní je i skutečnost, že díky nové právní úpravě mohou nyní i instituce jako obec, dopravní podnik, knihovna apod. dětské dluhy prominout, aniž by se vystavily obav z porušení povinností spojených se správou majetku. 

Řešíte zadlužení či jinou nepříznivou životní situaci? Obraťte se na naši občanskou poradnu.