Skupinová práce s mládeží ohroženou rizikovými jevy aneb Jak se „re-freshnout“ na Praze 9?

2. ledna 2020

Terénní program pro děti a mládež Proximy Sociale v lokalitě Praha 9 působí již od roku 2009. Zaměřujeme se na prevenci kriminality a rizikových jevů u cílové skupiny dětí a mládeže a na nabídku smysluplných a kreativních volnočasových aktivit. Po vzoru našich kolegů a kolegyň z jiných lokalit jsme se inspirovali, a ve spolupráci s Městskou částí Prahy 9 a VÚ a SVP Klíčov jsme připravili skupiny na míru právě mládeži v této lokalitě, která dochází do ambulance na Klíčov a nebo je v péči kurátorek a kurátorů.

Proč to děláme a z čeho vycházíme?

S mladými lidmi ve věku 15 – 19 let, kteří mají vazbu na Prahu 9, se potkáváme už delší dobu. Věděli jsme, že někteří z nich mají zvýšenou míru rizika ohrožení - návykovými látkami, šikanou nebo záškoláctvím, že se potýkají například s rodinnými problémy nebo problematickými vztahy mezi vrstevníky, a nejsou si jisti svou budoucností.

Podobu skupinové práce známe z mnoha odborných publikací nebo také z příkladů dobré praxe. Vycházíme z toho, že jde v zásadě o skupinové poradenství s prvky diskusní skupiny a že nesuplujeme skupinovou terapii. Stavíme především na teorii „interakčního modelu“, tedy modelu opírajícího se o vzájemnost a spolupráci členů a členek skupiny. Vycházíme z předpokladu, že lidé jsou ovlivněni kontextem různých společenství, ve kterých se nacházejí, a že právě skupinová práce s nimi může vést ke kultivaci nebo může mít nápravný charakter (Gabrielová, 2017).

Skupinová sociální práce patří mezi základní metody sociální práce. Je možné ji zařadit mezi „posilňující“ modely, protože předpokládá aktivní přispění každého jednotlivého člena skupiny (Navrátil, 2001).

Naše hypotézy jsou:

  • Skupinová práce je časově efektivnější než individuální přístup.
  • Skupinová práce zapojuje členy a členky skupiny, tudíž může vyvolat změnu rychleji nebo například jinou než individuální práce.
  • Skupinová práce je ovlivněna skupinovou dynamikou, která pomáhá změnám (vnitřním i vnějším), které se odehrají po dobu existence a práce skupiny (Mátel, 2013).

A protože přišla poptávka i ze strany samotného VÚ a SVP Klíčov na aktivity tohoto typu, rozhodli jsme se nabídnout cílenou spolupráci přímo na míru potřebám mladých lidí v lokalitě.

Jak to děláme my?

Spolupráce začíná ve chvíli, kdy zaměstnanci a zaměstnankyně Klíčova, případně kurátoři a kurátorky, vytipují mladé lidi, kteří se mohou zapojit. Jejich seznam následně předávají Proximě Sociale, která s každým z nich absolvuje individuální schůzku o zapojení do skupinových setkání, a to i se zákonným zástupcem. V Proximě Sociale jsme připraveni i na to, že zapojení mladých lidí nebude dobrovolné.

Od 15. 1. 2020 se bude skupina pravidelně setkávat se dvěma lektorkami, které budou stálým týmem. Během setkávání ale nabídnou mladým lidem také externí lektory a lektorky k různým tématům, která budou hybatelem celých setkání. V našem případě jde o pravidelná setkání se skupinou 1x týdně po dobu 12 týdnů. Doba trvání je 90 minut. Během této práce se snažíme rozvíjet diskusi a připravovat aktivity dle předem stanovených scénářů a metodického manuálu, ale také pracovat aktuálně s obsahem, který s mladými rezonuje. Jednotlivými obsahy setkání mohou být: finanční gramotnost, trávení volného času, trestní odpovědnost, zvládání agresivity, komunikace, řešení konfliktů, vyjadřování, komunikace s úřady apod. Konkrétní témata, techniky a aktivity vychází z potřeb a zájmu klientů a přizpůsobují se jejich zkušenostem. Během skupinového setkávání s klienty pracujeme interaktivní zážitkovou formou.

Součástí celého programu jsou také aktivity jako tvorba společných pravidel, budování týmové spolupráce, vstupní a výstupní hodnocení. Naše kroky tedy odpovídají požadavkům a parametrům nástroje „skupinová práce“ v sociální práci.

Z každého sezení pořizujeme zápis. Informace a osobní vyjádření nejsou vynášeny ze skupiny, pracujeme ale s tématy a obecnými dovednostmi a zkušenostmi mladých lidí, které pak také předáváme jejich kurátorům a kurátorkám, nebo do VÚ a SVP Klíčov, a to proto, aby bylo možné s tématy dále pracovat, například i individuálně.

O všech skutečnostech jsou mladí informováni před vstupem do skupiny.

Jak užitečné to může být?

Chceme, aby mladí lidé, kteří naší skupinou projdou:

  • uměli přijímat i dávat zpětné vazby ostatním;
  • dokázali vyjádřit svůj názor a potřeby, dokázali respektovat názory ostatních;
  • uměli spolupracovat ve skupině, byli si vědomi své spoluzodpovědnosti za průběh skupin;
  • měli v dostatečné míře informace o důsledcích rizikového chování, věděli, jak jim předcházet, případně uměli minimalizovat jejich důsledky;
  • respektovali normy a pravidla a byli si vědomi jejich smyslu;
  • dokázali lépe zvládat problematické situace ve svém životě a případně uměli vyhledat odbornou pomoc.  

 

Na konci programu RE FRESH skupin budeme hodnotit získané kompetence, dovednosti a seberozvoj u jednotlivých klientů a klientek, účastníci a účastnice sami budou hodnotit subjektivní přínos skupiny, také budou vyhodnocovat cíl, který si stanovili při vstupu do skupiny (je součástí smlouvy). Poté proběhne schůzka s pracovníky a pracovnicemi VÚ a SVP Klíčov, případně s kurátory a kurátorkami, kteří budou vyhodnocovat přínos skupiny pro své klienty a klientky.

Pokud by Vás zajímalo více, nebo se Vám naše práce líbí a měli byste zájem o podobné aktivity, obraťte se na nás: Mgr. Alice Egertová, egertova@proximasociale.cz

 

Zdroje:

GABRIELOVÁ, J. Metody a techniky sociální práce. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, katedra sociální práce. 2017. 79 s. Dostupné z URL: http://www.vspj.cz/ISBN/Opory%20-%20V%C5%A0PJ/Metody%20a%20techniky%20soci%C3%A1ln%C3%AD%20pr%C3%A1ce%20-%20Gabrielov%C3%A1%20Jana.pdf

HAVRÁNKOVÁ, O. Skupinová práce. In: MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003b, s. 153–168. ISBN 80-7178-548-2.

LEVICKÁ, J. Metódy sociálnej práce. Trnava: ProSocio 2002. 128 s. ISBN 80-89074- 38-3.

MÁTEL, A. Metódy a prístupy v sociálnej práci. Nitra: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, 2013. 242 s.

NAVRÁTIL, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman, 2001. 166 s. ISBN 80-903070-0-0.