Spolu v komunitě

Program se zaměřuje na děti a rodiny cizinců dlouhodobě usazených v České republice, kteří se v důsledku své nedostatečné jazykové vybavenosti, neznalosti sociokulturního kontextu či rozdílných životních návyků často dostávají do obtížné životní situace. Program realizujeme od listopadu 2015, zprvu zejména se zaměřením na žáky ZŠ Smolkova, která má díky své poloze vysoký podíl dětí cizinců; od roku 2017 je program otevřen též žákům z okolních škol a žákům, kteří se během své účasti na programu přestěhovali do jiných částí Prahy, avšak projevili zájem pokračovat; od roku 2018 jsou pak výrazněji zastoupeni také především žáci ZŠ Písnická.

Mezi faktory způsobující obtíže při začleňování, které jsme mohli v průběhu projektu v cílové skupině identifikovat, patří zejména nedostatečná jazyková vybavenost dětí, jejich malá sebedůvěra a obava či ostych vstupovat do kontaktu s majoritní společností, obava a nedostatek příležitostí vyjíždět mimo známé prostředí a skupinu, časová zaneprázdněnost rodičů, v některých případech též časová zaneprázdněnost dětí vzhledem k nutnosti pomáhat v rodině, a tedy omezený typ aktivit, kterého se děti smějí mimo školu účastnit, neznalost či nedostupnost vhodných aktivit a kroužků umožňujících rozvoj schopností a dovedností potřebných pro integraci, u některých dětí též malá motivovanost mluvit česky. V některých případech jsme mohli také pozorovat známky obav z dalších změn a ze ztráty již navázaných kontaktů.

Program chce pomoci dětem a rodičům překonávat tyto obtíže. Spolupráce s dětmi a případně jejich rodinami se plánuje dlouhodobá a intenzivní. Probíhá zejména formou týdenních skupinových setkání dětí v prostorech ZŠ Smolkova a ZŠ Písnická (od září 2019 pilotně již 5 skupin podle věku - 3 na ZŠ Smolkova, 2 na ZŠ Písnická, z toho mladší skupina jako pilotní), víkendových výletů zejména po Praze a okolí (přibližně 1x za měsíc), individuální formou podpory dětí (při obtížích v komunikaci, nelehké situaci v rodině, neporozumění probírané látce, atd.), hledáním vhodných forem komunikace s rodiči a postupným získáváním jejich důvěry. Jako vhodný způsob podpory se ukázala také individuální výuka češtiny jako druhého jazyka, a to zejména u dětí, které jsou v České republice velmi krátce, nebo u dětí, které s ohledem na aktuální situaci mají zvýšenou potřebu podpory a komunikace v bezpečném prostředí. Vyhledávané jsou i prázdninové aktivity, kdy děti upřednostnily formát výletů a dalších menších akcí v průběhu léta před navrhovaným jednorázovým příměstským táborem.

Některé aktivity programu, zejména výlety a prázdninové akce, zapojují vedle dětí s odlišným mateřským jazykem v menší míře i česky mluvící děti, což zvyšuje možnost přirozené interakce mezi dětmi i mezi rodiči obou skupin. Do programu jsou zapojeni také dobrovolníci, což se ukázalo jako dobrý prostředek jak pro rozvoj dětí (kontakt s více dospělými osobami umožňuje dětem získávat větší důvěru a schopnost otevřít se), tak pro zvyšování informovanosti majority o podmínkách a problematice života cizinců. 

 

Fotografická prezentace z realizace projektu v roce 2020 ZDE.

 

Napsali o nás:Inspirativní projekt: Spolu v komunitě


Projekt finančně podporují:

  • MČ Praha 12 v rámci projektu na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR
  • Hlavní město Praha v rámci programů podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy

 

logotyp_barva_rgbprahaLogo_CMYK