O nás

Poslání 

Posláním Proxima Sociale o.p.s. je zvyšovat kvalitu života občanů a  pomoct překonat jim nepříznivé životní situace.

Cíle organizace

1. Poskytovat specifické typy sociálních služeb, především komunitního a  nízkoprahového charakteru, dle potřeb cílových skupin v místě působení:
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • terénní programy
 • programy prevence rizikového chování
 • probační a resocializační programy
 • azylové bydlení
 • krizová pomoc
 • odborné sociální poradenství
 • sanace rodiny
2. Zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb:
 • zaváděním standardů kvality a metodiky práce
 • zvyšováním povědomí o principech preventivní a komunitní sociální práce
 • vzděláváním pracovníků, rozvojem lidských zdrojů v organizaci  
3. Podílet se v regionech své působnosti na:
 • komunitním plánování
 • partnerství s obcí
 • partnerství se subjekty působícími v regionu
 • motivaci občanů k zapojení do dění místní komunity
 • preventivních programech
 • pracovních programech
4. Vytvářet další programy dle poptávky místní komunity
5. Rozvíjet fenomén dobrovolnictví v oblasti sociálních služeb
6. Rozvíjet mezinárodní spolupráci v rámci svého působení

Cílové skupiny

 • neorganizované děti a mládež
 • mladiství pachatelé trestné činnosti
 • děti s odlišným mateřským jazykem
 • matky s dětmi
 • rodiny s dětmi
 • občané potřebující odborné sociální poradenství
 • občané potřebující krizovou pomoc