Děti cizinců

Spolu v komunitě

Program „Spolu v komunitě“ Proximy Sociale o.p.s. se zaměřuje na děti a rodiny dlouhodobě usazených cizinců v České republice, kteří se v důsledku své nedostatečné jazykové vybavenosti, neznalosti sociokulturního kontextu či rozdílných životních návyků často dostávají do obtížné životní situace. Program jsme začali realizovat v listopadu 2015 zprvu jen se zaměřením na žáky ZŠ Smolkova (od roku 2016 vč. předškoláků), která má díky své poloze vysoký podíl dětí cizinců, od roku 2017 je program otevřen též žákům z okolních škol Prahy 12 a v několika případech i žákům, kteří se během své účasti na programu přestěhovali do jiných částí Prahy, avšak projevili zájem pokračovat, od roku 2018 jsou pak výrazněji zastoupeni zejména také žáci ZŠ Písnická.

Mezi faktory způsobující obtíže při začleňování, které jsme mohli v průběhu projektu v cílové skupině identifikovat, patří zvláště nedostatečná jazyková vybavenost dětí, jejich malá sebedůvěra a obava či ostych vstupovat do kontaktu s majoritní společností, obava a nedostatek příležitostí vyjíždět mimo známé prostředí a skupinu, časová zaneprázdněnost rodičů, v některých případech též časová zaneprázdněnost dětí vzhledem k nutnosti pomáhat v rodině, a tedy omezený typ aktivit, kterého se děti smějí mimo školu účastnit, neznalost či nedostupnost vhodných aktivit a kroužků umožňujících rozvoj schopností a dovedností potřebných pro integraci, u některých dětí též malá motivovanost mluvit česky. V některých případech jsme mohli také pozorovat známky obav z dalších změn a ze ztráty již navázaných kontaktů.

Program chce pomoci dětem a rodičům překonávat tyto obtíže. Spolupráce s dětmi a případně jejich rodinami se plánuje dlouhodobá a intenzivní. Probíhá zejména formou týdenních skupinových setkání dětí v prostorech ZŠ Smolkova a ZŠ Písnická (4 skupiny – mladší, starší, 2x nejstarší), víkendových výletů po Praze a okolí (přibližně 1x za měsíc), individuální formou podpory dětí (při obtížích v komunikaci, nelehké situaci v rodině, neporozumění probírané látce, atd.), hledáním vhodných forem komunikace s rodiči a postupným získáváním jejich důvěry. Jako vhodný a vyhledávaný způsob podpory se ukázala také individuální výuka češtiny jako druhého jazyka. Vyhledávané jsou i prázdninové aktivity, kdy děti upřednostnily formát výletů a dalších menších akcí v průběhu léta před navrhovaným jednorázovým příměstským táborem. 

Některé aktivity programu, zejména výlety a prázdninové akce, zapojují vedle dětí s odlišným mateřským jazykem v menší míře i česky mluvící děti, což zvyšuje možnost přirozené interakce mezi dětmi i mezi rodiči obou skupin. Do programu jsou zapojeni také dobrovolníci, což se ukázalo jako dobrý prostředek jak pro rozvoj dětí (kontakt s více dospělými osobami umožňuje dětem získávat větší důvěru a schopnost otevřít se), tak pro zvyšování informovanosti majority o podmínkách a problematice života cizinců.

 

Fotografie z realizace projektu v 2018: zde

Fotografie z realizace projektu v 2017: zde

Fotografie z realizace projetku v 2016: zde

 

V případě zájmu o více informací, prosím, kontaktujte: Iveta Šámalová