Preventivně výchovné skupiny Balance

Obsahem projektu je intenzivní skupinová práce s dětmi ve věku II. stupně základní školy, které jsou ve zvýšené míře ohroženy výchovnými problémy (záškoláctví, šikana, experimenty s návykovými látkami, agresivita, sebepoškozování apod.) a je potřeba s nimi pracovat nad rámec běžně poskytovaných služeb.

Cílovou skupinou jsou děti, které jsou v individuální péči kurátorů a střediska výchovné péče, ale pro jejich úspěšnou resocializaci je žádoucí i práce skupinová. Tento společný projekt Proximy Sociale o.p.s., Střediska výchovné péče Prahy 11 a kurátorů pro děti a mládež z ÚMČ Praha 11 byl iniciován Úřadem městské části Praha 11, která jej též financuje.

Cílem projektu je:

  • zvýšit informovanost účastníků o rizikových jevech
  • naučit je zvládat problematické situace vyskytující se v jejich životě
  • umět řešit konflikty
  • zvýšit jejich sociální dovednosti (řešení konfliktů, snížení agrese)
  • korekce nežádoucího chování
  • umět sdělit své požadavky a potřeby
  • umět tolerovat odlišnosti

Program probíhá ve strukturovaném režimu, skládá se ze dvou částí, tzv. běhů. Celková doba je cca 7 měsíců.

První běh je zaměřen preventivně, kdy jsou s účastníky probírána konkrétní témata interaktivní zážitkovou formou. Jedná se např. o témata: finanční gramotnost, nebezpečí kyberprostoru, trestní odpovědnost, zvládání agresivity, sebepoznání, řešení konfliktů apod. Skladba konkrétních technik a aktivit vychází ze zájmu účastníků.
Druhý běh využívá více terapeutických prvků a pracuje s konkrétními obtížemi dětí.
Každý běh obsahuje dvanáct skupinových setkání, vždy jednou týdně dvě hodiny. Skupinu vedou dva lektoři. K nim se v rámci preventivního běhu přidají na několik setkání pracovníci ze spolupracujících organizací na konkrétní téma (např. kurátoři na téma trestně právní odpovědnosti). Setkávání skupin probíhá v prostorách Klubu Jižní pól, případně i v prostorách Střediska výchovné péče Prahy 11.

Součástí projektu jsou i dva víkendové výjezdy mimo Prahu, kterých se účastní tři lektoři ze zapojených organizací. Výjezd je pro účastníky zátěžový, kromě intenzivní skupinové práce obsahuje část, kdy se musí účastníci o sebe po celou dobu starat, např. – vařit si, uklízet apod. Tím získávají nejenom nové dovednosti, ale i zodpovědnost za celou skupinu. Výjezd je důležitou součástí projektu. Účastníci jsou vytrženi z běžného prostředí, díky intenzivnějšímu kontaktu se prohlubuje vztah ve skupině i s lektory. Prohloubení vztahů pomáhá k dosažení pozitivního výsledku.