Adaptační kurzy

Posláním programu Adaptační kurzy Proxima Sociale o.p.s. je umožnit žákům v bezpečném prostředí vzájemné poznání, budování a upevňování  pozitivních vztahů mezi žáky a tím posilovat zdravé klima ve třídě.

Hlavním cílem je stmelení třídy, prohloubení vzájemné důvěry a rozvoj kooperativních dovedností. Dalšími klíčovými cíli jsou:

  • Seznámení spolužáků
  • Podpora soudržnosti skupiny
  • Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
  • Budování zdravého klimatu třídy
  • Začlenění nově příchozích dětí do kolektivu

Volejte telefonní číslo: +420 777 471 805

 

Tým adaptační kurzy

CÍLOVÉ  SKUPINY

  • 1. a 6. třídy základních škol a s nimi paralelní ročníky na víceletých gymnáziích
  • 1. ročníky středních škol a s nimi paralelní ročníky na gymnáziích
  • jakékoli jiné třídy, kde je potřeba adaptovat nově sloučené třídy či příchozí žáky

CO  NABÍZÍME?

Nabízíme dva typy programu adaptačního kurzu:

VNITROŠKOLNÍ  ADAPTAČNÍ  KURZY  (VšAK)

Kurzy probíhají optimálně na pozemcích školy (zahrada, hřiště), či dle domluvy v jiných, předem smluvených, škole blízkých, vnějších prostorách; v případě delších kurzů či zájmu lze částečně realizovat v prostorách školy, resp. třídy či tělocvičny, školního klubu.

VÝJEZDNÍ  ADAPTAČNÍ  KURZY (VAK)

Kurzy realizujeme i mimo školní prostředí, přijedeme za Vámi do areálu, který je Vámi osvědčený a oblíbený.

Obě tyto varianty přináší pro žáky širokou paletu zážitkových aktivit zaměřených nejen na seznamování, ale také na rozvoj jejich komunikačních dovedností, vzájemný respekt a zdravý rozvoj vedoucí k větší soudržnosti kolektivu.

Adaptační kurzy realizuje profesionální tým celoročně pracujících s třídními kolektivy v rámci všeobecné primární a selektivní prevence.

 ADAPTAČNÍ  KURZY  

Forma 

 

Cena 

 

Vnitroškolní adaptační kurzy (VšAK 6)
6 hodin přímé práce se třídou*

 8 000,-

Vnitroškolní adaptační kurzy (VšAK 8)
8 hodin přímé práce se třídou*

10 000,-

Vnitroškolní adaptační kurzy (VšAK 12)
12 hodin přímé práce se třídou (předpokládáno ve dvou dnech)*

14 000,-

Vnitroškolní adaptační kurzy (VšAK 16)
16 hodin přímé práce se třídou (předpokládáno ve dvou dnech)*

18 000,-

Výjezdní adaptační kurz (VAK)

  • 3 dny / 2 noci
  • 20 hodin přímé práce s kolektivem a 10h další odborná činnost (odborné konzultace s třídním učitelem v průběhu kurzu, vypracování závěrečné zprávy) 

20 000,-
(škola hradí ubytování, stravu a 
cestovné lektorujících) 

*Každý kurz navíc obsahuje 2h další odborné činnosti (konzultací s vyučujícími a vypracování závěrečné zprávy.)