Adaptační kurzy

Posláním programu Adaptační kurzy Proxima Sociale o.p.s. je umožnit žákům v bezpečném prostředí vzájemné poznání, budování a upevňování  pozitivních vztahů mezi žáky a tím posilovat zdravé klima ve třídě.

Hlavním cílem je stmelení třídy, prohloubení vzájemné důvěry a rozvoj kooperativních dovedností. Dalšími klíčovými cíli jsou:

  • Seznámení spolužáků
  • Podpora soudržnosti skupiny
  • Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
  • Budování zdravého klimatu třídy
  • Začlenění nově příchozích dětí do kolektivu

Volejte telefonní číslo: +420 777 471 805

 

Tým adaptační kurzy

CÍLOVÉ  SKUPINY

  • 1. a 6. třídy základních škol a s nimi paralelní ročníky na víceletých gymnáziích
  • 1. ročníky středních škol a s nimi paralelní ročníky na gymnáziích
  • jakékoli jiné třídy, kde je potřeba adaptovat nově sloučené třídy či příchozí žáky

CO  NABÍZÍME?

Nabízíme dva typy programu adaptačního kurzu:

VNITROŠKOLNÍ  ADAPTAČNÍ  KURZY  (VšAK)

Kurzy probíhají optimálně na pozemcích školy (zahrada, hřiště), či dle domluvy v jiných, předem smluvených, škole blízkých, vnějších prostorách; v případě delších kurzů či zájmu lze částečně realizovat v prostorách školy, resp. třídy či tělocvičny, školního klubu.

VÝJEZDNÍ  ADAPTAČNÍ  KURZY (VAK)

Kurzy realizujeme i mimo školní prostředí, přijedeme za Vámi do areálu, který je Vámi osvědčený a oblíbený.

Obě tyto varianty přináší pro žáky širokou paletu zážitkových aktivit zaměřených nejen na seznamování, ale také na rozvoj jejich komunikačních dovedností, vzájemný respekt a zdravý rozvoj vedoucí k větší soudržnosti kolektivu.

Adaptační kurzy realizuje profesionální tým celoročně pracujících s třídními kolektivy v rámci všeobecné primární a selektivní prevence.

 

Ceník služeb