Adaptační kurzy

Posláním programu Adaptační kurzy Proxima Sociale o.p.s. je umožnit žákům v bezpečném prostředí vzájemné poznání, budování a upevňování  pozitivních vztahů mezi žáky a tím posilovat zdravé klima ve třídě.

Hlavním cílem je stmelení třídy, prohloubení vzájemné důvěry a rozvoj kooperativních dovedností. Dalšími klíčovými cíli jsou:

 • Seznámení spolužáků
 • Podpora soudržnosti skupiny
 • Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
 • Budování zdravého klimatu třídy
 • Začlenění nově příchozích dětí do kolektivu

Volejte telefonní číslo: +420 777 471 805

Kontakty adaptační kurzy

Tým adaptační kurzy

CÍLOVÉ  SKUPINY

 • 1. a 6. třídy základních škol a s nimi paralelní ročníky na víceletých gymnáziích
 • 1. ročníky středních škol a s nimi paralelní ročníky na gymnáziích
 • jakékoli jiné třídy, kde je potřeba adaptovat nově sloučené třídy či příchozí žáky

CO  NABÍZÍME?

Nabízíme dva typy programu adaptačního kurzu:

VNITROŠKOLNÍ  ADAPTAČNÍ  KURZY  (VšAK)

Kurzy probíhají optimálně na pozemcích školy (zahrada, hřiště), či dle domluvy v jiných, předem smluvených, škole blízkých, vnějších prostorách; v případě delších kurzů či zájmu lze částečně realizovat v prostorách školy, resp. třídy či tělocvičny, školního klubu.

VÝJEZDNÍ  ADAPTAČNÍ  KURZY (VAK)

Kurzy realizujeme i mimo školní prostředí, přijedeme za Vámi do areálu, který je Vámi osvědčený a oblíbený.

Obě tyto varianty přináší pro žáky širokou paletu zážitkových aktivit zaměřených nejen na seznamování, ale také na rozvoj jejich komunikačních dovedností, vzájemný respekt a zdravý rozvoj vedoucí k větší soudržnosti kolektivu.

Adaptační kurzy realizuje profesionální tým celoročně pracujících s třídními kolektivy v rámci všeobecné primární a selektivní prevence.

 VNITROŠKOLNÍ  ADAPTAČNÍ  KURZY  (VšAK)*

VšAK 6

 • 6 hodin přímé práce se třídou
 • Cena: 7 200 Kč

VšAK 8

 • 8 hodin přímé práce se třídou
 • Cena: 8 800 Kč

VšAK 12

 • 12 hodin přímé práce se třídou (předpokládáno ve dvou dnech)
 • Možnost přespání ve škole
 • Cena: 13 200 Kč

VšAK 16

 • 16 hodin přímé práce se třídou (předpokládáno ve dvou dnech)
 • Možnost přespání ve škole
 • Cena: 17 200 Kč

 

VÝJEZDNÍ  ADAPTAČNÍ  KURZY  (VAK)

 • 3 dny / 2 noci
 • 20 hodin přímé práce s kolektivem a 10h další odborná činnost (odborné konzultace s třídním učitelem v průběhu kurzu, vypracování závěrečné zprávy)
 • Cena: 18 000 Kč

* Podle věku dětí a možností školy je program rozdělen obědem. Každý kurz navíc obsahuje 2h konzultací s vyučujícími a vypracování závěrečné zprávy