Primární prevence ZŠ, SŠ

Posláním programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s. je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u žáků základních škol a studentů středních škol v Praze a Středočeském kraji.

Jedná se o program všeobecné primární prevence, orientovaný na běžnou populaci dětí a mládeže bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny. Program se zaměřuje na podporu protektivních faktorů zdraví v bio-psycho-sociální rovině, zdravého životního stylu a omezování rizikových faktorů.

Volejte na telefonní číslo: +420 777 471 803

 

Cíle programu

 • zprostředkovat a poskytnout cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje, které podporují zdravý životní styl
 • pracovat takovou formou, aby tyto přednosti dokázali žáci uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu
 • ale i v budoucnu, omezit u cílové skupiny pravděpodobnost vzniku a rozvoje rizikového chování, zejména užívání návykových látek

Cílové skupiny

Cílovou skupinou programu jsou žáci základních škol nebo studenti středních škol ve věku ve věku 6-12 let, tj. mladší školní věk, ve věku 12-15 let, tj. starší školní věk a mládež ve věku 15 – 18 let v Praze a ve Středočeském kraji, kteří nejsou, nebo není známo, že by byli ve větším rozsahu zasaženi užíváním návykových látek nebo jiným rizikovým jevem; proto je vhodná indikace programu Primární prevence.

Nacházejí se ve formativním věku, kdy se vytvářejí hodnoty a normy podstatné pro další zdravý vývoj a je tak možné předcházet vzniku a rozvoji sociálně-nežádoucího chování. Zároveň jsou z hlediska věku ohroženi tlakem vrstevnických skupin s nevhodnými vzorci chování, negativními společenskými trendy apod.

Poskytováním programu primární prevence Proxima Sociale o.p.s. reaguje na aktuální poptávku škol, metodiků prevence a třídních vyučujících. Ti mohou výstupy z práce lektorů zakomponovat do své běžné praxe a doplňovat kontinuální proces preventivních bloků. Program je zaměřen na podporu a rozvoj vlastních mechanismů školy pro podporu zdravého způsobu života. Vytváří prostor pro spolupráci s dalšími subjekty navazujícími na oblast primární prevence.

Co nabízíme

V oblasti prevence rizikového chování nabízíme dlouhodobý kontinuální program všeobecné primární prevence, který je zaměřen na práci s třídním kolektivem žáků základních a středních škol.

Náplní jednotlivých bloků programu je práce s třídou prostřednictvím diskusí, výkladů, nácvikových, sebepoznávacích, výtvarných, pohybových a relaxačních technik. Jedním ze základů práce se žáky je vytváření bezpečného prostředí pro podporu otevřenosti při tématech, poskytování informací a podpora v rozvíjení dovedností k zodpovědnému chování.

Témata bloků se týkají různých oblastí, například komunikace a zdravého sebeprosazení, předcházení šikany, sexuality, závislosti na návykových látkách, a jsou rámcově uspořádána do ročníků s možností flexibilního přesouvání dle potřeb a zakázky školy.

Témata a jejich cíle jsou k nahlédnutí zde.

Jednou z výhod je možnost přesahu do programu Selektivní prevence s využitím dalších služeb Proxima Sociale o.p.s., případně ostatních odborných pracovišť, se kterými spolupracujeme.

Program usiluje o:

 • rozvoj sociálních dovedností
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • posílení pozitivního sebepojetí
 • rozvoj schopnosti navazovat zdravé vztahy
 • rozvoj schopnosti navazovat zdravé vztahy mimo rodinu
 • posílení schopnosti efektivně řešit konflikty
 • posílení schopnosti čelit sociálnímu tlaku
 • podpoření protidrogových postojů
 • zprostředkování nabídek pozitivních alternativ trávení volného času
 • poskytnutí objektivních informací a vytvoření povědomí o různých formách rizikového chování a jejich nepříznivých důsledcích
 • pozitivní změnu v životě klientů
 • získání přehledu o návazných pomáhajících institucích, kam je možné se v případě vzniku problému obrátit

Lektoři programu pomocí interaktivních technik pracují s třídním kolektivem jako s uzavřenou skupinou, která má specifickou dynamiku. Program je realizován formou čtyřhodinových bloků dle konkrétní zakázky školy.

Doplňující informace