Selektivní prevence

Posláním programu Selektivní prevence Proxima Sociale o.p.s. je zmírňovat či zastavovat projevy rizikového chování ve třídních kolektivech, kde jsou narušené vztahy, a zajišťovat tím bezpečné prostředí pro žáky ve školním prostředí.

Program vychází z osobnostní a sociální výchovy (OSV). Cíle jednotlivých bloků jsou stanovovány na základě konkrétních potřeb dané třídy. Stanovují je společně třídní učitelé, školní metodici prevence a lektoři programu. Program předpokládá aktivní zapojení žáků a jejich pedagogů. Součástí programu je intenzivní konzultační setkání (vycházející z aktuální situace ve třídě a z potřeb konkrétního třídního učitele). V rámci programu dochází k mapování rizikového chování dané skupiny a zároveň stanovení dalšího postupu práce se třídou. Na závěr programu je lektorujícími vyhotovena závěrečná zpráva, která reflektuje průběh realizace programu Selektivní prevence ve třídě a předkládá konkrétní doporučení pro návaznou práci se třídou. V návaznosti na program je možné využít přítomnosti lektorujících na třídních schůzkách (za účelem objasnění principů a cílů programu) či účast na trojstranné konzultaci učitel-rodič-lektor (probíhající ve škole, po realizování programu).

Volejte telefonní číslo: +420 777 471 805

 

Cíle programu

- Zastavit a zmírnit nevhodné projevy rizikového chování a zajistit bezpečné prostředí pro každého jednotlivce v třídním kolektivu.

- Program má jasně formulované cíle, podle kterých se sestavuje obsah programu. K tomu, aby byl jakýkoliv cíl naplněn, je potřeba, aby účast na programu byla vždy dobrovolná.

- Program usiluje o rozvoj sociálních dovedností, zejména:

    • rozvoj komunikativních dovedností
    • posílení schopnosti efektivně řešit konflikty
    • posílení schopnosti čelit sociálnímu tlaku

Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou žáci 1. až 9. tříd ZŠ. Program Selektivní prevence je určen pro třídní kolektivy, u kterých je ve zvýšené míře přítomen rizikový faktor pro vznik a rozvoj projevů agrese a počátečních stádií šikanování včetně kyberšikany. Program Selektivní prevence je též zaměřen na kolektivy, ve kterých jsou pozorovatelné tendence k posunu (či již částečně posunuté) norem chování

Co nabízíme

- Zmapování rizikového chování v třídním kolektivu, které směřuje k dalším postupům práce se třídou.
- Předpokladem je aktivní zapojení žáků a jejich pedagogů.

- Základem programu je sociometrické šetření, jehož výsledky plynně naváží na nejméně 2 bloky po 5 vyučovacích hodinách.

- Cíle bloků jsou stanovovány dle potřeb dané třídy. Sestavují se společně s třídním učitelem, školním metodikem prevence a lektory programu.​

- Součástí programu je intenzivní konzultační a informační servis pro pedagogy (zpravidla třídního učitele). 

Aktuální nabídku programů naleznete zde

Doplňující informace