Vzdělávání pedagogů

Vzdělávání pedagogů

Poslání

Naším posláním je sdílení a předávání dobré praxe mezi pedagogy a naší dosavadní několikaleté zkušenosti v kontextu celoživotního vzdělávání pedagogů v tématech práce s třídním kolektivem.

Cíle programu

Naším cílem je podpora a rozvoj pedagogů v jejich kompetencích ve vedení třídních kolektivů a vedení k reflexi jejich práce se skupinou i jednotlivci v kontextu školy jako instituce s výchovným potenciálem.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií.

Charakterisitka programu

Poptávka pedagogů po širším sdílení a možnosti hlubšího vzdělání v konkrétních tématech nás vedly ke stanovení tematických okruhů předávaných jak kazuisticko-reflektivní, tak klasickou vzdělávací formou s důrazem na interaktivitu celého procesu. Program je akreditován MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Na co klademe důraz: 

  • Propojení teorie s praxí – zastáváme názor, že správná teorie je taková, která je ověřitelná a uplatnitelná v praxi, vycházíme z našich zkušeností i zkušeností pedagogů, které v rámci vzdělávání vzájemně sdílíme.
  • Práce s konkrétními kazuistikami – konstruované modelové příklady dokáží dobře ilustrovat teorii, práce s faktickými kazuistikami umožňuje propojovat teorii s aktuální praxí již v procesu učení se novému a lépe se tak připravit na budoucí reálné situace.
  • Interaktivita, reflexe – naše zkušenosti nás vedou k poznání, že proces učení se a vzdělávání se je efektivnější, pokud je dialogický, reflektující aktuální potřebu vzdělávaného. 

Co nabízíme

V současnosti nabízíme následující vzdělávací kurzy akreditované MŠMT:

“Jednotně do třídy aneb Čtyřlístek témat pro práci se třídou“

18 hodin

4 – 8 hodin  kazuisticko-reflektivní část, 10 – 14 hodin vzdělávací část – dle konkrétní dohody, kapacita 10 - 20 účastníků

Tématická náplň: kurz spojuje 4 tématické celky, a sice Práci s pravidly v třídním kolektivu, Postihy a sankce v třídním kolektivu, Předávání třídnictví a Milníky ve vývoji třídy. Vzdělávání je primárně určeno pro sborovny.

“JÁ a...mé odstíny”

16 hodin

8 hodin kazuisticko-reflektivní část, 8 hodin vzdělávací část, kapacita 9 - 15 účastníků

Tématická náplň: uvědomovat si typy žáků, které ve své práci vnímáme pro sebe subjektivně jako náročné; odhalovat situace vznikající při práci se třídou, které vnímáme jako nesnadné; zodolňovat se do náročných situací se zákonnými zástupci žáků; vnímat své potřeby a očekávání, které máme vůči sobě a svým kolegům.

Účastníci budou v průběhu celého procesu vzdělávání vybízeni k diskutování svých zkušeností a příběhů (a to nejen z právě probíhajících sebezkušenostních aktivit, ale též ze své dosavadní praxe), se kterými budeme následně společně pracovat. Na konkrétních příkladech bude prakticky ilustrováno, jak pracovat s konkrétními žáky, poznávání vlastních hranic, potřeb a očekávání směrem k sobě, své cílové skupině a svým kolegům a zákonným zástupcům. Účastníkům budou též formou prezentace představeny efektivní způsoby práce se skupinou a jednotlivcem, ale i některé způsoby konstruktivní komunikace směrem ke svým kolegům a zákonným zástupcům

„To děláme průběžně...aneb Třídnické hodiny“

8 hodin

  • hodiny kazuisticko-reflektivní část, 6 hodin vzdělávací část, kapacita 6 - 15 účastníků

Tématická náplň: základní aktivity vhodné pro třídnické hodiny, konkrétně pak budou probrány následující tematické okruhy: Symetrická komunikace; Zpětná vazba; Reflexe; Nastavení pravidel ve třídě; Zavádění systému postihů a sankcí; Práce se třídou za cílem udržení bezpečné skupinové normy chování, bezpečného prostředí; Obsahová náplň třídnických hodin, aktivity vhodné pro třídnické hodiny - rozvoj dovedností v oblastech osobnostně sociální výchovy, modelová třídnická hodina; Seznámení s konkrétními preventivními a intervenčními aktivitami, které mohou pedagogové využívat v rámci třídnických hodin.

“Jednota v rozmanitosti aneb Inkluze ve třídě”

8 hodin

2 hodiny kazuisticko-reflektivní část, 6 hodin vzdělávací část, kapacita 6 - 15 účastníků

Tématická náplň: Účastníci si nejdříve uvědomí vlastní postoj k inkluzi. Následně budou přinášet svoje situace a příběhy, se kterými budeme společně pracovat. Na konkrétních příkladech bude prakticky ilustrováno, jak pracovat s žáky s různými handicapy, jaké mechanismy jsou funkční a jaké nikoliv. V sebezkušenostní části bude pracováno s vlastními pocity a zážitky účastníků, kteří budou mít možnost zažít situace, které běžně řeší znevýhodnění žáci v souvislosti se svým handicapem a komunikační situace. Interaktivní formou pak bude probíhat téma Preventivní a intervenční aktivity. Formou diskuze bude probíhat téma Práce s individualitou znevýhodněného žáka, Práce s kolektivem v inkluzivní třídě, Naše možnosti a překážky úspěšné inkluze.

"Jak na ně? aneb Práce s pravidly a sankcemi”

8 hodin

2 hodiny kazuisticko-reflektivní část, 6 hodin vzdělávací část, kapacita 6 - 15 účastníků

Tématická náplň: základní funkční a nefunkční metody práce s pravidly a se sankcemi a postihy v třídním kolektivu konkrétně se bude jednat o následující tematické okruhy: Stanovování a zavádění třídních pravidel; Postihy a důsledky nedodržování pravidel; Způsoby motivace k dodržování třídních pravidel; Precedenty a jejich role v dodržování pravidel; Zavádění systému postihů a sankcí; Práce s pozitivní motivací, její role jako prevence nadměrného užívání sankcí; Práce se třídou za cílem udržení bezpečné skupinové normy chování; Práce s opakovaně sankcionovanými žáky; Realizace pravidel, systému postihů a sankcí napříč pedagogickým sborem; Komunikace a spolupráce s rodiči ve věci sankcí a postihů.

“Proč to nedodržujete? aneb Práce s pravidly v třídním kolektivu”

6 hodin

2 hodiny kazuisticko-reflektivní část, 4 hodiny vzdělávací část, kapacita 6 - 15 účastníků

Tématická náplň: stanovování a zavádění pravidel, postihy a důsledky nedodržování pravidel, způsoby motivace k dodržování pravidel, realizace pravidel napříč pedagogickým sborem, revize pravidel, práce s výjimkami z pravidel, precedenty a jejich role v dodržování pravidel

“Žákovskou na stůl! aneb Postihy a sankce v třídním kolektivu”

6 hodin

2 hodiny kazuisticko-reflektivní část, 4 hodiny vzdělávací část, kapacita 6 - 15 účastníků

Tématická náplň: zavádění systému postihů a sankcí, práce s pozitivní motivací, její role jako prevence nadměrného užívání sankcí, práce se třídou za cílem udržení bezpečné skupinové normy chování, práce s opakovaně sankcionovanými žáky, realizace systému postihů a sankcí napříč pedagogickým sborem, komunikace a spolupráce s rodiči ve věci sankcí a postihů

“Od září jsou nějaký jiný... aneb Milníky ve vývoji třídy”

6 hodin

2 hodiny kazuisticko-reflektivní část, 4 hodiny vzdělávací část, kapacita 6 - 15 účastníků

Tématická náplň: odchod žáka/žáků v důsledku náročné situace ve třídě, příchod žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, náhlé či nestandardní odchody vyučujících, přechod na 2. stupeň, změna třídního učitele, spojování/rozdělování tříd, práce s intenzivními třídními zážitky

“Na tohohle si dávej pozor... aneb Předávání třídnictví”

4 hodiny

2 hodiny kazuisticko-reflektivní část, 2 hodiny vzdělávací část, kapacita 6 - 15 účastníků

Tématická náplň: častá rizika a problémové fenomény přechodu žáků z 1. na 2. stupeň, komunikace s žáky a rodiči a dobré ukončování třídnictví, žáci, rodiče a nový třídní - vzájemná aklimatizace, překlenování důvěry, role bývalého třídního po jeho odchodu, úskalí spojování či částečného spojování tříd

Doplňující informace 

Tým 

Kde nás najdete