Vzdělávání pedagogů

Naším posláním je sdílení a předávání dobré praxe mezi pedagogy a naší dosavadní několikaleté zkušenosti v kontextu celoživotního vzdělávání pedagogů v tématech práce s třídním kolektivem.

Poptávka pedagogů po širším sdílení a možnosti hlubšího vzdělání v konkrétních tématech nás vedly ke stanovení tematických okruhů předávaných jak kazuisticko-reflektivní, tak klasickou vzdělávací formou s důrazem na interaktivitu celého procesu. Program je akreditován MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Na co klademe důraz: 

  • Propojení teorie s praxí – zastáváme názor, že správná teorie je taková, která je ověřitelná a uplatnitelná v praxi, vycházíme z našich zkušeností i zkušeností pedagogů, které v rámci vzdělávání vzájemně sdílíme.
  • Práce s konkrétními kazuistikami – konstruované modelové příklady dokáží dobře ilustrovat teorii, práce s faktickými kazuistikami umožňuje propojovat teorii s aktuální praxí již v procesu učení se novému a lépe se tak připravit na budoucí reálné situace.
  • Interaktivita, reflexe – naše zkušenosti nás vedou k poznání, že proces učení se a vzdělávání se je efektivnější, pokud je dialogický, reflektující aktuální potřebu vzdělávaného. 

Volejte telefonní číslo: +420 777 471 805

 

Tým vzdělávání pedagogů

Cíle programu

Naším cílem je podpora a rozvoj pedagogů v jejich kompetencích ve vedení třídních kolektivů a vedení k reflexi jejich práce se skupinou i jednotlivci v kontextu školy jako instituce s výchovným potenciálem.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií.

Co nabízíme

V současnosti nabízíme následující vzdělávací kurzy akreditované MŠMT:

Téma

Počet hodin

Jednotně do třídy aneb Čtyřlístek témat pro práci se třídou

18 hodin

JÁ a...mé odstíny

16 hodin

Jednota v rozmanitosti aneb Inkluze ve třídě

8 hodin

Jak na ně? aneb Práce s pravidly a sankcemi 

8 hodin

To děláme průběžně...aneb Třídnické hodiny

8 hodin

Žákovskou na stůl! aneb Postihy a sankce v třídním kolektivu 

6 hodin

Od září jsou nějaký jiný... aneb Milníky ve vývoji třídy

6 hodin

Proč to nedodržujete? aneb Práce s pravidly v třídním kolektivu

6 hodin

Na tohohle si dávej pozor... aneb Předávání třídnictví

4 hodiny

více o blocích ZDE

Doplňující informace