Prevence v mateřských školách

Poslání

Posláním programu je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u dětí v mateřských školách v Praze a Středočeském kraji.

Cíle programu

 • podpořit u dětí zdravý životní styl
 • seznámit děti s různými formami rizikového chování a jeho důsledky
 • seznámit děti s možnostmi předcházení a řešení důsledků rizikového chování
 Program usiluje především o to, aby se děti seznámily:
 • se základními informacemi z oblasti rizikového chování
 • s různými důvody, proč se lidé chovají rizikově
 • s tím, jaké má rizikové chování škodlivý vliv na lidský organismus
 • s tím, že ony sami jsou za rizikové chování, zodpovědné
 • s možnostmi předcházení a řešení šikany
 • s nebezpečím plynoucím z manipulace s použitými jehlami a stříkačkami, s možností nákazy závažnými chorobami
 • s tím, proč je důležitá existence určitých norem, předpisů a zákonů pro možnost spokojeného života každého člena společnosti
 • s tím, proč je důležité braní většiny léků pouze na doporučení lékaře
 • s riziky nedodržování základní osobní hygieny
 • s různými typy potravin, které se řadí k tzv. zdravým nebo nezdravým
 • s podstatou přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský život
 • s důležitostí pomoci v mezilidských vztazích
 • s riziky kontaktu s neznámými lidmi

Cílové skupiny

Cílovou skupinou programu Primární prevence pro mateřské školy jsou děti z mateřských škol ve věku 3-6 (7) let tj. předškolní věk v Praze a Středočeském kraji. Děti se nacházejí ve formativním věku, kdy je možné na ně působit především prostřednictvím pozitivních vzorů.

Poskytováním programu Primární prevence pro mateřské školy Proxima Sociale o.p.s. reaguje na aktuální poptávku mateřských škol a učitelů. Ti mohou výstupy z práce lektorů zakomponovat do své běžné praxe a doplňovat kontinuální proces preventivních bloků. Program je zaměřen na podporu a rozvoj vlastních mechanismů mateřské školy pro podporu zdravého způsobu života. Vytváří prostor pro spolupráci s dalšími subjekty navazujícími na oblast primární prevence.

Charakteristika a popis služby

Program Primární prevence pro mateřské školy je realizován v 5 blocích po zhruba 30 - 45 minutách. Všech 5 bloků je realizováno ideálně v 5 týdnech za sebou, aby byla zajištěna návaznost mezi jednotlivými setkáními. S třídním kolektivem pracuje vždy jeden lektor, který se s dětmi setkává na všech 5 blocích. Program probíhá v prostorách mateřské školy. Program je určen pro děti z předškolních tříd. Pokud je v mateřské škole více předškolních tříd, je třeba pracovat s každou třídou zvlášť. Velikost jedné třídy nesmí přesáhnout počet 30 dětí.

Práce s jednotlivými tématy se opírá vždy o pohádku nebo příběh, na jehož základě pomocí dalších pomůcek a diskuse se vysvětlují potřebná fakta o vybrané tématice. Při programu jsou používány obrázky, maňásci, omalovánky a další pomůcky. Pracujeme takovou formou, aby předávané informace dokázaly děti uplatnit ve svém chování, a to nejen v době realizace programu, ale i v budoucnu. Při prvním setkání je s dětmi probráno téma „Jak se mít dobře?“, na které další témata navazují.  Další čtyři témata jsou již zcela na výběru mateřské školy z Nabízených témat viz níže. Z každého realizovaného bloku jsou vyhotovovány zprávy, které mateřská škola obdrží e-mailem. Před zahájením programu proběhne informativní schůzka s vedením mateřské školy a koordinátorkou projektu nad harmonogramem preventivních aktivit. Třídní učitel informuje lektora před vstupem do třídy o aktuální situaci ve třídě.

Co nabízíme

Nabízíme Vám certifikovaný program Primární prevence pro mateřské školy v oblasti specifické všeobecné primární prevence rizikového chování dle metodiky Institutu Filia. Ten se rozhodl v této práci dále již nepokračovat. Po vzájemné dohodě v této činnosti pokračuje a dále rozvíjí Proxima Sociale o.p.s.

Bližší informace k nahlédnutí zde: Nabídka programu Primární prevence pro mateřské školy

Doplňující informace

Tým