Probační program

Program poskytuje odbornou podporu, pomoc a radu mladistvým pachatelům protiprávních činů při řešení důsledků jejich protiprávní činnosti, usiluje o jejich začlenění do běžného života a snižuje rizika jejich recidivy.

Probační program Proxima Sociale je zařazen na Seznamu probačních programů Ministerstva spravedlnosti. Vstup do programu může být nařízen soudem nebo do něj mladistvý/á klient/ka může vstoupit dobrovolně na doporučení Probační a mediační služby ČR. Účast v probačním programu je pro všechny klienty bezplatná (na výjezdy je vybírán symbolický příspěvek). Realizujeme 2 běhy programu za rok (leden - červen a červenec - prosinec). Každý běh zahrnuje (z pohledu 1 klienta) minimálně 26 skupinových setkání (26x2h, část z nich se koná v Praze, část na výjezdech) vždy ve středu od 17h do 19h, 5 individuální sezení (5x1h) - dle domluvy, 2 zátěžové a zážitkové výjezdy (5 a 3 dny) - na začátku a na konci běhu, možnost 2 nepovinných rodičovsko – výchovných konzultací (2x1h), dále možnost 2 nepovinných předběhových individuálních konzultací (2x1h). Skupinová a individuální setkání se konají na adrese Vrážská 1496153 00, Praha 16 - Radotín (autobusová zastávka Nádraží Radotín).

Kontakty probační programy

Cíle programu

 • resocializace mladistvých doporučených Probační a mediační službou ČR
 • rozvoj nekriminálních vzorců chování
 • posílení odpovědnosti za sebe a své chování
 • snaha o urovnání vztahu pachatele a oběti
 • posílení schopnosti akceptovat společenská pravidla a normy
 • posílení pozitivních rodinných vazeb (např. formou nabídky rodičovské poradensko-výchovné konzultace)
 • rozšíření zájmů a posílení vazeb na nerizikové sociální prostředí
 • sebepoznání
 • posílení sociálních a komunikačních dovedností
 • posílení schopnosti adekvátních reakcí na zátěžové situace
 • rozvoj a posílení pracovních dovedností a návyků
 • poskytnutí základního poradenského servisu, dle potřeb klienta

Cílové skupiny

Cílovou skupinou Probačního programu Proxima Sociale jsou mladiství pachatelé protiprávních činů, muži i ženy ve věku 15 - 18 let (po individuálním zvážení výjimečně i starší, pokud se provinili před 18. rokem), u kterých je z trestně právního hlediska indikováno uplatnění odklonu od standardního průběhu v trestním řízení či je uložené přiměřené opatření podrobit se programu sociálního výcviku.

Z hlediska sociální anamnézy jsou pro zařazení do programu vhodní zejména klienti nerespektující či záměrně porušující společenská pravidla a normy, s probíhajícím či s neukončeným vzděláním nebo selhávající ve vzdělávání (opakování ročníků, přestupy ze škol, reparáty, konflikty, celkový prospěch, docházka, …), s častým střídáním brigád či zaměstnání např. z důvodu porušování vnitřních pravidel zaměstnavatele, klienti neumějící hospodařit s financemi, s problémy v rodině jako jsou narušené či nefunkční citové vazby, rozvody, nerespektování rodičů nebo naopak hyperprotektivní rodiče apod., dále klienti s nerozvinutými sociálními a komunikačními dovednostmi, nezvládanou verbální, případně fyzikou agresí, hlásící se k různým subkulturám, experimentující s drogou, dopouštějící se krádeží či šikany, promiskuity apod.

Program je vhodný především pro mladistvé, kteří souhlasí se zařazením do programu, přijímají vinu a důsledky své trestné činnosti a jsou alespoň částečně motivováni ke změně.

Charakteristika a popis služby

Charakter programu:

 • principy vycházejí z kognitivně behaviorální terapie
 • zaměření na změnu chování prostřednictvím změny postojů a režimu
 • práce s udržováním struktury
 • nácviky modelových situací
 • korekce chování
 • posílení pozitivních vazeb na nekriminální prostředí.

Popis programu

 • program je zařazen na Seznamu probačních programů Ministerstva spravedlnosti 
 • vstup do programu může být nařízen soudem nebo do něj mladistvý/á klient/ka může vstoupit dobrovolně na doporučení Probační a mediační služby ČR
 • účast v probačním programu je pro všechny klienty bezplatná (na výjezdy je vybírán symbolický příspěvek)
 • realizujeme 2 běhy programu za rok (leden - červen a červenec - prosinec)
 • každý běh zahrnuje (z pohledu 1 klienta) minimálně 26 skupinových setkání (26x2h, část z nich se koná v Praze, část na výjezdech) vždy ve středu od 17h do 19h, 5 individuální sezení (5x1h) - dle domluvy, 2 zátěžové a zážitkové výjezdy (5 a 3 dny) - na začátku a na konci běhu, možnost 2 nepovinných rodičovsko – výchovných konzultací (2x1h), dále možnost 2 nepovinných předběhových individuálních konzultací (2x1h)
 • skupinová a individuální setkání se konají na adrese Vrážská 1496153 00, Praha 16 - Radotín (autobusová zastávka Nádraží Radotín)

Co nabízíme

 • psychosociální pomoc
 • aplikaci kontrolních a režimových prvků intervence
 • skupinová (2h/1x týdně) a individuální setkání (1h/5x za program)
 • vícedenní režimové výjezdy (pětidenní a třídenní)
 • poradenství dle potřeb klienta
 • nabídku doprovodu a podpory při jednáních s institucemi (např. soudní jednání apod.)
 • poradensko-výchovné rodičovské konzultace