Historie

 • 1993 – založení sdružení

 • 1994 – příprava zahájení činnosti: psaní projektů (program Phare EU), získávání prostor

 • 1995 – zahájení činnosti Komunitního centra Krok v Praze 12 (Modřany)

 • 1996 – zahájení terénní práce s mládeží

 • 1997 – zahájen probační a resocializační program, nový klub „Garáž“ s U - rampou, maringotka Bouda jako zázemí pro terénní pracovníky - obě místa v regionu Praha 12 (Modřany)

 • 1998 – do azylového bytu poprvé přijímány i matky s dětmi

 • 1999 – zapojení do přípravy standardů kvality v sociálních službách

 • 2000 – otevření nízkoprahového klubu Jižní pól v Praze 11 (Jižní Město)

 • 2001 – zapojení do pracovní skupiny České asociace streetwork, zahájení mezinárodní spolupráce v oblasti dětí a mládeže

 • 2002 – otevření občanské poradny v Praze 12 (Modřany)

 • 2003 – iniciace procesu komunitního plánování sociálních služeb v Praze 12 zavádění standardů kvality sociálních služeb MPSV

 • 2004 – zahájení poskytování programů primární prevence, zahájení programu Job klub

 • 2005 – maringotka Libuschka jako zázemí pro terénní pracovníky v regionu Praha 12 (Libuš), studijní cesta do partnerských organizací v Německu, Belgii a Holandsku, získání prostředků z evropských strukturálních fondů (JPD 3)

 • 2006 – realizace partnerských projektů s Asociací občanských poraden a VOŠ sociální Jabok, zahájení mezinárodních pobytových programů pro mládež

 • 2007 – převzetí nízkoprahového klubu Radotín v Praze 16, všechny služby a programy mají certifikace, resp. akreditace kvality 

 • 2008 – zahájení terénních programů pro mládež v Praze 13 (Velká Ohrada), z důvodu nedostatku financí uzavření Job klubu

 • 2009 – zahájení poskytování služby Krizová pomoc v Praze 12 (Modřany), registrování klubu Činžák v Mladé Boleslavi, zahájení realizace terénních programů v Praze 9

 • 2010 – otevření nízkoprahového klubu JednaTrojka v Praze 13 (Stodůlky), ve Středočeském kraji otevření nízkoprahového klubu Činžák v Mladé Boleslavi, v Dobříši otevření Kontaktního místa Občanské poradny a zastřešení nízkoprahového klubu Terén o.s. Nezdi – Proxima Sociale, vítěz národního kola projektů prevence kriminality (reprezentace ČR v Bruselu)   

 • 2011 – propojení služeb v regionech s datovým serverem v Modřanech, přechod na novou programovou strukturu sdílených složek, získání služebního sociálního automobilu, vítěz národního kola projektů prevence kriminality (reprezentace ČR ve Varšavě)

 • 2012 – výrazné materiálně technické dovybavení služeb a vedení, nová účetní organizace, otevření nového programu Sanace rodiny v Praze 12 a v Praze 2, nově adaptační výjezdy pro školy, nová grafická image organizace

 • 2013 – vyškolení týmu a počátek poskytování selektivní prevence rizikového chování, celoroční respitní program pro pěstounské rodiny z náhradní rodinné péče včetně letního pobytového tábora, fúze s o.s. Nezdi – Proxima Sociale na Dobříši, transformace na obecně prospěšnou společnost

 • 2014 – vydání publikace Ohlédnutí/20 let Proximy Sociale, Sanace rodiny v Praze 12,13 a 16; Příměstské tábory v Praze 12, 13 a v Dobříši, audity kvality a certifikace nízkoprahových programů pro děti a mládež a programů primární a selektivní prevence; víceleté financování Primární prevence od MHMP i MŠMT

 • 2015 – zahájení a certifikace programu Prevence pro mateřské školy, Sanace rodiny začala působit i na Praze 4, zahájení výchovně vzdělávacího programu pro děti cizinců, standardizace provozu v nízkoprahových službách 

 • 2016 – udělení Ceny Floccus Nadace České spořitelny, zahájeny Terénní programy pro děti a mládež v Praze 15, poprvé uskutečněn příměstský tábor Podpory rodiny, úspěšně realizována konference „Společná práce v komunitě“ v Podolské vodárně, zajištěno víceleté financování Probačního programu, nové webové stránky organizace, delegování kompetencí a zodpovědností na regionální a programové koordinátory

 • 2017 – nový program Vzdělávání pedagogů akreditován Ministerstvem školství, Terénní programy pro děti a mládež v Praze 15 zařazeny do krajské sítě sociálních služeb, pro program Primární prevence získán a vybaven nový prostor na Vinohradech, zvýšeny mzdy v sociálních službách a hodinové tarify v prevencích

 • 2018 - konference „Společná práce v komunitě II“ v Centru současného umění DOX, pilotní studie rizikových jevů u mládeže, druhý služební sociální automobil, natočení třech prezentačních spotů na webové stránky organizace, rozšíření programu Podpora rodiny na Prahu 10.

 • 2019 – rozšíření nových forem sociální práce s  mládeží (streetwork na  školách, preventivně výchovné skupiny mládeže), do dalších lokalit, změna systému hodnocení činnosti služeb, natočení čtyř prezentačních spotů pro webové stránky, rozšíření prostor v Praze 11, nové prostory v Praze 9 (Jablonecká) a v Praze 12 (Kutilova)
 •  
 • 2020 – v Centru Erben v Mladé Boleslavi jsme otevřeli službu pro děti ve věku 6 - 11 let, zprvu terénní a následně i ambulantní; služba Podpora rodiny začala být úspěšně poskytována v okrese Praha- západ; z důvodu pandemie Covid-19 jsme začali vybraná témata primární prevence rizikového chování poskytovat pro školy online; Občanská poradna pomohla 98 klientům řešit problémy spojené se zadlužeností;  Programy pro děti a mládež z důvodu pandemie Covid-19 zavedly pravidelné online služby; v rámci programu Selektivní prevence jsme nabídli metodickou podporu učitelům; profil Proximy Sociale „NaTveStrane“ na Tik Toku má 3 000 sledujících; pomohli jsme v Občanské poradně 12 klientům řešit obtížnou životní situaci, do které se dostali vlivem koronakrize; další 2 klientky Azylového bytu dostaly s naší pomocí byt od Magistrátu hl. m. Prahy; během pandemie Covid-19 jsme v Programech pro děti a mládež s pomocí dobrovolníků doučovali, pomáhali s distanční výukou, sháněli počítačovou techniku, spolupracovali se školami i s rodiči; klientce Azylového bytu se s naší pomocí podařilo upravit neuspokojivé sociální záležitosti a díky tomu získala zpět do péče svého syna