Primární prevence MŠ

Posláním programu je podporovat zdravý životní styl a předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u dětí v mateřských školách v Praze a Středočeském kraji.

Program Primární prevence pro mateřské školy je realizován v 5 blocích po zhruba 45 minutách. Všech 5 bloků je realizováno ideálně v 5 týdnech za sebou, aby byla zajištěna návaznost mezi jednotlivými setkáními. S třídním kolektivem pracuje vždy jedna lektorka, která se s dětmi setkává na všech 5 blocích. Program probíhá v prostorách mateřské školy. Program je určen pro děti z předškolních tříd. Pokud je v mateřské škole více předškolních tříd, je třeba pracovat s každou třídou zvlášť. Velikost jedné třídy nesmí přesáhnout počet 30 dětí.

Práce s jednotlivými tématy se opírá vždy o pohádku nebo příběh, na jehož základě pomocí dalších pomůcek a diskuse se vysvětlují potřebná fakta o vybrané tématice. Při programu jsou používány obrázky, maňásci, omalovánky a další pomůcky. Pracujeme takovou formou, aby předávané informace dokázaly děti uplatnit ve svém chování, a to nejen v době realizace programu, ale i v budoucnu. Při prvním setkání je s dětmi probráno téma „Jak se mít dobře?“, na které další témata navazují.  Další čtyři témata jsou již zcela na výběru mateřské školy z Nabízených témat viz níže. Z každého realizovaného bloku jsou vyhotovovány zprávy, které mateřská škola obdrží e-mailem. Před zahájením programu proběhne informativní schůzka s vedením mateřské školy a koordinátorkou projektu nad harmonogramem preventivních aktivit. Třídní učitel informuje lektora před vstupem do třídy o aktuální situaci ve třídě.

Volejte na telefonní číslo: +420 775 608 508

Kontakty primární prevence v MŠ

Tým primární prevence v MŠ

Cíle programu

 • podpořit u dětí zdravý životní styl
 • seznámit děti s různými formami rizikového chování a jeho důsledky
 • seznámit děti s možnostmi předcházení a řešení důsledků rizikového chování
 Program usiluje především o to, aby se děti seznámily:
 • se základními informacemi z oblasti rizikového chování
 • s různými důvody, proč se lidé chovají rizikově
 • s tím, jaké má rizikové chování škodlivý vliv na lidský organismus
 • s tím, že ony sami jsou za rizikové chování, zodpovědné
 • s možnostmi předcházení a řešení šikany
 • s nebezpečím plynoucím z manipulace s použitými jehlami a stříkačkami, s možností nákazy závažnými chorobami
 • s tím, proč je důležitá existence určitých norem, předpisů a zákonů pro možnost spokojeného života každého člena společnosti
 • s tím, proč je důležité braní většiny léků pouze na doporučení lékaře
 • s riziky nedodržování základní osobní hygieny
 • s různými typy potravin, které se řadí k tzv. zdravým nebo nezdravým
 • s podstatou přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský život
 • s důležitostí pomoci v mezilidských vztazích
 • s riziky kontaktu s neznámými lidmi

Cílové skupiny

Cílovou skupinou programu Primární prevence pro mateřské školy jsou děti z mateřských škol ve věku 5-6 (7) let tj. předškolní věk v Praze a Středočeském kraji. Děti se nacházejí ve formativním věku, kdy je možné na ně působit především prostřednictvím pozitivních vzorů a příběhů.

Poskytováním programu Primární prevence pro mateřské školy Proxima Sociale o.p.s. reaguje na aktuální poptávku mateřských škol a učitelů. Ti mohou výstupy z práce lektorů zakomponovat do své běžné praxe a doplňovat kontinuální proces preventivních bloků. Program je zaměřen na podporu a rozvoj vlastních mechanismů mateřské školy pro podporu zdravého způsobu života. Vytváří prostor pro spolupráci s dalšími subjekty navazujícími na oblast primární prevence.

Co nabízíme

Nabízíme Vám certifikovaný program Primární prevence pro mateřské školy v oblasti specifické všeobecné primární prevence rizikového chování dle metodiky Institutu Filia. Ten se rozhodl v této práci dále již nepokračovat. Po vzájemné dohodě v této činnosti pokračuje a dále rozvíjí Proxima Sociale o.p.s.

Bližší informace k nahlédnutí zde: Nabídka programu Primární prevence pro mateřské školy

Doplňující informace