Vzdělávání pedagogů

Poslání

Naším posláním je sdílení a předávání dobré praxe mezi pedagogy a naší dosavadní několikaleté zkušenosti v kontextu celoživotního vzdělávání pedagogů v tématech práce s třídním kolektivem.

Cíle programu

Naším cílem je podpora a rozvoj pedagogů v jejich kompetencích ve vedení třídních kolektivů a vedení k reflexi jejich práce se skupinou i jednotlivci v kontextu školy jako instituce s výchovným potenciálem.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií.

Charakterisitka programu

Poptávka pedagogů po širším sdílení a možnosti hlubšího vzdělání v konkrétních tématech nás vedly ke stanovení tematických okruhů předávaných jak kazuisticko-reflektivní, tak klasickou vzdělávací formou s důrazem na interaktivitu celého procesu. Program je akreditován MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Na co klademe důraz: 

  • Propojení teorie s praxí – zastáváme názor, že správná teorie je taková, která je ověřitelná a uplatnitelná v praxi, vycházíme z našich zkušeností i zkušeností pedagogů, které v rámci vzdělávání vzájemně sdílíme.

  • Práce s konkrétními kazuistikami – konstruované modelové příklady dokáží dobře ilustrovat teorii, práce s faktickými kazuistikami umožňuje propojovat teorii s aktuální praxí již v procesu učení se novému a lépe se tak připravit na budoucí reálné situace.

  • Interaktivita, reflexe – naše zkušenosti nás vedou k poznání, že proces učení se a vzdělávání je efektivnější, pokud je dialogický, reflektující aktuální potřebu vzdělávaného. 

Co nabízíme

V současnosti nabízíme následující vzdělávací kurzy akreditované MŠMT:

"Jak na ně? aneb Práce s pravidly a sankcemi”

8 hodin

2 hodiny kazuisticko-reflektivní část, 6 hodin vzdělávací část, kapacita 6 - 15 účastníků

Tématická náplň: základní funkční a nefunkční metody práce s pravidly a se sankcemi a postihy v třídním kolektivu konkrétně se bude jednat o následující tematické okruhy: Stanovování a zavádění třídních pravidel; Postihy a důsledky nedodržování pravidel; Způsoby motivace k dodržování třídních pravidel; Precedenty a jejich role v dodržování pravidel; Zavádění systému postihů a sankcí; Práce s pozitivní motivací, její role jako prevence nadměrného užívání sankcí; Práce se třídou za cílem udržení bezpečné skupinové normy chování; Práce s opakovaně sankcionovanými žáky; Realizace pravidel, systému postihů a sankcí napříč pedagogickým sborem; Komunikace a spolupráce s rodiči ve věci sankcí a postihů.

Bližší informace na tel: 777 471 805 (Alžběta Černochová)

“Proč to nedodržujete? aneb Práce s pravidly v třídním kolektivu”

6 hodin

2 hodiny kazuisticko-reflektivní část, 4 hodiny vzdělávací část, kapacita 6 - 15 účastníků

Tématická náplň: stanovování a zavádění pravidel, postihy a důsledky nedodržování pravidel, způsoby motivace k dodržování pravidel, realizace pravidel napříč pedagogickým sborem, revize pravidel, práce s výjimkami z pravidel, precedenty a jejich role v dodržování pravidel

Bližší informace na tel: 777 471 805 (Alžběta Černochová)

“Žákovskou na stůl! aneb Postihy a sankce v třídním kolektivu”

6 hodin

2 hodiny kazuisticko-reflektivní část, 4 hodiny vzdělávací část, kapacita 6 - 15 účastníků

Tématická náplň: zavádění systému postihů a sankcí, práce s pozitivní motivací, její role jako prevence nadměrného užívání sankcí, práce se třídou za cílem udržení bezpečné skupinové normy chování, práce s opakovaně sankcionovanými žáky, realizace systému postihů a sankcí napříč pedagogickým sborem, komunikace a spolupráce s rodiči ve věci sankcí a postihů

Bližší informace na tel: 777 471 805 (Alžběta Černochová)

“Na tohohle si dávej pozor... aneb Předávání třídnictví”

4 hodiny

2 hodiny kazuisticko-reflektivní část, 2 hodiny vzdělávací část, kapacita 6 - 15 účastníků

Tématická náplň: častá rizika a problémové fenomény přechodu žáků z 1. na 2. stupeň, komunikace s žáky a rodiči a dobré ukončování třídnictví, žáci, rodiče a nový třídní - vzájemná aklimatizace, překlenování důvěry, role bývalého třídního po jeho odchodu, úskalí spojování či částečného spojování tříd

Bližší informace na tel: 777 471 805 (Alžběta Černochová)

“Od září jsou nějaký jiný... aneb Milníky ve vývoji třídy”

6 hodin

2 hodiny kazuisticko-reflektivní část, 4 hodiny vzdělávací část, kapacita 6 - 15 účastníků

Tématická náplň: odchod žáka/žáků v důsledku náročné situace ve třídě, příchod žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, náhlé či nestandardní odchody vyučujících, přechod na 2. stupeň, změna třídního učitele, spojování/rozdělování tříd, práce s intenzivními třídními zážitky

Bližší informace na tel: 777 471 805 (Alžběta Černochová)

 

Dále nabízíme následující vzdělávací kurzy (certifikace v přípravě):

“Jednotně do třídy aneb Čtyřlístek témat pro práci se třídou“

18 hodin

4 – 8 hodin  kazuisticko-reflektivní část, 10 – 14 hodin vzdělávací část – dle konkrétní dohody, kapacita 10 - 20 účastníků

Tématická náplň: kurz spojuje 4 tématické celky, a sice Práci s pravidly v třídním kolektivu, Postihy a sankce v třídním kolektivu, Předávání třídnictví a Milníky ve vývoji třídy. Vzdělávání je primárně určeno pro sborovny.

Bližší informace na tel: 777 471 805 (Alžběta Černochová)

Doplňující informace 

Tým 

Kde nás najdete