Skupiny Balance

Obsahem projektu je intenzivní skupinová práce s mladými lidmi, kteří jsou ve zvýšené míře ohroženy výchovnými problémy (záškoláctví, šikana, experimenty s návykovými látkami, agresivita, sebepoškozování apod.) a je potřeba s nimi pracovat nad rámec běžně poskytovaných služeb. Na Praze 9 nazýváme skupiny REFRESH.

Cílem projektu je:

  • zvýšit informovanost účastníků o rizikových jevech
  • naučit je zvládat problematické situace vyskytující se v jejich životě
  • umět řešit konflikty
  • zvýšit jejich sociální dovednosti (řešení konfliktů, snížení agrese)
  • korekce nežádoucího chování
  • umět sdělit své požadavky a potřeby
  • umět tolerovat odlišnosti

Skupiny jsou zaměřeny preventivně, konkrétní témata jsou s účastníky probírána interaktivní zážitkovou formou. Jedná se např. o témata: finanční gramotnost, nebezpečí kyberprostoru, trestní odpovědnost, zvládání agresivity, sebepoznání, řešení konfliktů apod. Skladba konkrétních technik a aktivit vychází ze zájmu účastníků.

Program probíhá ve strukturovaném režimu a skládá se z 10 skupinových setkání po dvou hodinách týdně, která jsou doplněna individuálními konzultacemi. Skupiny vedou stálí lektoři, event. je program doplněn o externí lektory.

Součástí skupin je obvykle také výjezd, který je pro účastníky zátěžový. Kromě intenzivní skupinové práce obsahuje část, kdy se musí účastníci o sebe po celou dobu starat, např. vařit si, uklízet apod. Tím získávají nejenom nové dovednosti, ale i zodpovědnost za celou skupinu. Výjezd je důležitou součástí projektu. Účastníci jsou vytrženi z běžného prostředí, díky intenzivnějšímu kontaktu se prohlubuje vztah ve skupině i s lektory. Prohloubení vztahů pomáhá k dosažení pozitivního výsledku.